แบบตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

  1. แบบตรวจประเมินสถานที่เครื่องสำอาง (รายเก่า)
  2. แนวทางการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ด้านเครื่องสำอาง