การตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑)

  1. แบบคำขอตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑) (pdf) (word) 
  2. แบบประเมินตนเองสำหรับร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 25 มิ.ย. 57  (ร้านใหม่)