การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร

ขึ้นทะเบียน / จดทะเบียน / แจ้งรายละเอียด ขอรับเลขสารบบอาหาร

อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ผ่านการตรวจสถานที่ตามเกณฑ์ GMP/Primary GMP แล้ว
อาทิ ลูกอม เนย ขนมปัง อาหารพร้อมบริโภคทันที ชา ฯลฯ
ให้ยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission ซึ่งเป็นการยื่น สบ.7
***ต้องการยื่น สบ.7 ผ่านระบบ E-submission ***

ยกเว้น กาแฟผสม, เครื่องดื่มเกลือแร่, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม,
ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยื่นแบบ สบ.5 

อาหารควบคุมเฉพาะ อาทิ วัตถุเจือปนอาหาร (เฉพาะกรณีแบ่งบรรจุ) ยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับ อ.17

*********************************************************************************************************

 1. การยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหาร สบ.7 ต้องยื่นผ่านระบบ E-submission คลิก
 2.  แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) คำขอการแก้ไข (สบ.6) (pdf) (excel)
 3. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) คำขอจดทะเบียนอาหาร(สบ.5)/ คำขอแก้ไข (สบ.6)ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม และกาแฟปรุงสำเร็จ (pdf)
 4. เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1) (pdf) (word)
 5. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ. 5-2) (pdf) (word)
 6. เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3) (pdf) (word)
 7. เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4) (pdf) (word)
 8. เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (5-5) (pdf) (word)
 9. แบบแก้ไขรายละเอียดของอาหาร สบ. 6 (pdf) (word)
 10. แบบฟอร์มสบ.5(update2563) (pdf)
 11. แบบฟอร์มช่วยคำนวณวัตถุเจือปนอาหาร
 12. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) วัตถุเจือปนอาหาร เฉพาะกรณีแบ่งบรรจุ  (pdf)
 13. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารอ17 (แบบใหม่ update21 พ.ย. 2560) (pdf)  (word)
 14. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) วัตถุเจือปนอาหาร เฉพาะกรณีแบ่งบรรจุ (excel)  (pdf)
 15. คำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับอาหาร (pdf) (word) 
 16. คำขอใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับ (pdf)
 17. คำขออนุญาตใช้ฉลาก สบ.3 (แบบใหม่ update21 พ.ย. 2560) (pdf)
 18. คำยกเลิก อ.17ใบสบ.5/สบ.7 (pdf) (word)
 19. ใบปะหน้า
 20. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่องขอรับเลขสารบบอาหาร (pdf) (word) 
 21. ข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ (pdf(word)
 22. คู่มือรายการตรวจวิเคราะห์ประกอบการยื่นเรื่อง

 เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ downloadได้ โปรดคลิก