การต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2565

เริ่มเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้มารับบริการทุกท่าน จะต้องทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านทาง เว็ปไซต์คิวพร้อม(คลิก) โดยจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 14 วัน
 2. ไม่อนุญาตให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตร่วมกับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตพร้อมกัน
 3. ผู้มาดำเนินการสามารถต่ออายุได้เพียง 1 ท่าน/1คิว/ 1 สถานประกอบการ และ 1 หมายเลขบัตรประชาชนจะสามารถทำการจองคิวได้ไม่เกิน 1 คิวต่อวันเท่านั้น
 4. จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการต่ออายุ 55 คิว/วัน (ประมาณ 10 คิว/ชั่วโมง)

แบบฟอร์มสำหรับการต่ออายุ

ต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

 1. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน,ขายส่งยาแผนปัจจุบัน,ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (คลิก)
 2. ใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ (คลิก)
 3. ใบอนุญาตนำหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบัน (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหาร  

 1. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (คลิก)
 2. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล

 1. ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุฯ (คลินิก)
 2. ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุฯ (โรงพยาบาล)

ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติดupdate

1. ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด(สำหรับร้านขายยา) คลิก!!

2. ต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 (สำหรับสถานพยาบาล) คลิก!!

3. ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก.(สำหรับโรงพยาบาลรัฐ) คลิก!!