การต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2565

เริ่มเปิดให้ดำเนินการต่ออายุฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่านจะต้องจองคิวการเข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตฯล่วงหน้า ก่อนวันที่เดินทางมาต่ออายุฯ

โดยมีเงื่อนไขการจองคิวดังนี้

 1. ผู้มารับบริการทุกท่าน จะต้องทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านทาง เว็ปไซต์คิวพร้อม(คลิก) และสามารถตรวจสอบการจองคิวของท่านได้จากเว็ปไซต์เดียวกัน
 2. ไม่อนุญาตให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตร่วมกับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตพร้อมกัน
 3. ผู้มาดำเนินการสามารถต่ออายุได้เพียง 1 ท่าน/1คิว/ 1 สถานประกอบการ และ 1 หมายเลขบัตรประชาชนจะสามารถทำการจองคิวได้ไม่เกิน 1 คิวต่อวันเท่านั้น
 4. จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการต่ออายุ 55 คิว/วัน (10 คิว/ชั่วโมง)

แบบฟอร์มสำหรับการต่ออายุ

Drug534543f
แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

 1. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน,ขายส่งยาแผนปัจจุบัน,ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (คลิก)
 2. ใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ (คลิก)
 3. ใบอนุญาตนำหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบัน (คลิก)

Food1451314j

แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหาร  

 1. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (คลิก)
 2. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (คลิก)

clinic4151

แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล

 1. ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุฯ (คลินิก)
 2. ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุฯ (โรงพยาบาล)

narcotic145166rgf

แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติดupdate
1. ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (สำหรับร้านขายยา) คลิก!!

2. ต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 (สำหรับสถานพยาบาล) คลิก!!

3. ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก. (สำหรับโรงพยาบาลรัฐ) คลิก!!

***สำหรับสถานพยาบาลเอกชน ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เนื่องจากมีกฎกระทรวงการอนุญาตฯ ฉบับใหม่ และมีการถ่ายโอนใบอนุญาตจากส่วนกลางมายัง สสจ. ดังนั้นขอให้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่จะหมดอายุไป ณ สสจ.สมุทรปราการ***
ขั้นตอนการขอใบอนุญาต ยส2. =>> คลิก!!