การต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2566

เริ่มเปิดให้ดำเนินการต่ออายุฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่านจะต้องจองคิวการเข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตฯล่วงหน้า ก่อนวันที่เดินทางมาต่ออายุฯ

โดยมีเงื่อนไขการจองคิวดังนี้

  1. ผู้มารับบริการทุกท่าน จะต้องทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านทาง เว็ปไซต์คิวพร้อม(คลิก) และสามารถตรวจสอบการจองคิวของท่านได้จากเว็ปไซต์เดียวกัน
  2. ไม่อนุญาตให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตร่วมกับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตพร้อมกัน
  3. ผู้มาดำเนินการสามารถต่ออายุได้เพียง 1 ท่าน/1คิว/ 1 สถานประกอบการ และ 1 หมายเลขบัตรประชาชนจะสามารถทำการจองคิวได้ไม่เกิน 1 คิวต่อวันเท่านั้น
  4. จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการต่ออายุ 55 คิว/วัน (10 คิว/ชั่วโมง)

__ตรวจสอบหมายเลขพัสดุการจัดส่งเอกสารต่ออายุใบอนุญาต__

แบบฟอร์มสำหรับการต่ออายุ

Drug534543f
แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

  1. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) (คลิก)
  2. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จทีไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2)
  3. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ข.ย.3)
  4. ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4)
  5. ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาฯ  
          รายชื่อผู้รูับอนุญาตนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจประเมิน GDP ในปี  พ.ศ. 2565 
  •  

*ปีนี้ไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด  update


clinic4151

แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล

  1. ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุฯ (คลินิก)
  2. ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุฯ (โรงพยาบาล)

narcotic145166rgf

**ปีนี้…ไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด**
1. ไม่มีต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 

2. ไม่มีต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 (สำหรับสถานพยาบาล)

3. ไม่มีต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก