การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ (สถานพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาลรัฐ)

สามารถเลือกช่องทางการยื่นคำขอต่ออายุฯ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

41414web

     1. ยื่นผ่านระบบ E-submission ทาง URL http://privus.fda.moph.go.th/                
          1.1  กรณีสิทธิเข้าใช้งานระบบหมดอายุ ให้ยื่นแบบฟอร์ม
                  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบ e-submission (คลิก)
          1.2  ศึกษาคู่มือการต่ออายุฯ จากนั้น Upload เอกสารในระบบ จนสถานะเป็น
                 “ส่งเรื่องและรอพิจารณา”   
                  คู่มือการใช้งานระบบสำหรับต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ฯ (คลิก)
          1.3  ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันว่าได้รับคำขอในระบบ ผ่าน Line Official
                 แอดไอดีไลน์ : @riv2875q
          1.4  ชำระค่าใช้จ่ายการต่ออายุฯ ณ สสจ. ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2563
                 (หากเกินกำหนดจะเสียค่าปรับวันละ 500 บาท)
                 ใบสั่งชำระ (คลิก)
          1.5  จะได้รับใบอนุญาต ประมาณ 2 สัปดาห์หลังวันที่มาชำระค่าต่ออายุฯ

    2. ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง    

          2.1  กรอกใบตรวจรับเอกสารประกอบคำขอต่ออายุ(วัตถุออกฤทธิ์ฯ)
                 พร้อมเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
                 ใบตรวจรับเอกสารประกอบคำขอต่ออายุฯ (คลิก)
                 และ กรอกแบบคำขอต่ออายุในอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ฯ
                  – แบบคำขอต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (แบบ ข.ว.จ. 2-1) 
                           คำขอต่ออายุ วจ2 (แบบ ข.ว.จ. 2-1) (คลิก)
                  – แบบคำขอต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ (แบบ ค.ว.จ. 2/3/4-1)                                   คำขอต่ออายุ วจ3,4 (แบบ ค.ว.จ. 2/3/4-1) (คลิก)
                   ***ใช้ 1 แบบคำขอต่อวัตถุออกฤทธิ์ 1 ประเภท***
          2.2  แนบรูปถ่ายผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
          2.3 ผู้รับอนุญาตยื่นหลักฐานด้วยตัวเอง พร้อมชำระค่าใช้จ่าย ณ สสจ. 
                ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2563 (หากเกินกำหนดจะเสียปรับวันละ 500 บาท)
                ใบสั่งชำระ (คลิก)
          2.4  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร ให้ยื่น
                 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด (คลิก)            2.5  จะได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป     
  
          สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ”  และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต


Clip 1: วิธีการสมัคร Open id และเปิดสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานในระบบ E-Submission กองควบคุมวัตถุเสพติด
Clip 2: คู่มือระบบ E-Submission การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด