แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล(คลินิก)

คลินิก

  1. คำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก) (pdf) 
  2. แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (pdf)
  3. รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สพ.23) (pdf)