ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก.

ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก.

  1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก (word)  (pdf)
  2. หนังสือราชการแจ้งการต่ออายุใบ ยส.2 หมวด ก (pdf)
  3. รายการเอกสารประกอบ (pdf)