ต่ออายุใบอนุญาตนำสั่งยาแผนปัจจุบัน

          ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท และค่าคำขออื่น ๆ อาทิ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี) โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตนำสั่งยาแผนปัจจุบัน (pdf)
  2. รายการเอกสารประกอบการต่ออายุ (pdf)
  3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนแผนปัจจุบัน (แบบ นย.9) (word)
  4. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ นย7) (pdf)
  5. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (pdf)
  6. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคลต้องใช้) (pdf)
  7. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)