ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ

          ปัจจุบันพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตผลิต
ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ที่เป็นยาใช้กับมนุษย์ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการเปลี่ยนผ่านใบอนุญาตจากยาแผนโบราณไปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  โดยยื่นคำขอต่ออายุ
ใบอนุญาต (แบบ ยบ.13) ระบุยามนุษย์ พร้อมเอกสารประกอบ และจะได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่ โดยใบอนุญาตใหม่จะมีอายุ 5 ปี

สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ที่เป็นยาใช้กับสัตว์ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นคำขอต่ออายุ (ระบุยาสัตว์) พร้อมเอกสารประกอบ

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวัน
ในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท และค่าคำขออื่น ๆ อาทิ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี) โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ (pdf)
  2. รายการเอกสารประกอบการต่ออายุ (pdf)
  3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ/ขายยาแผนโบราณ/นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ ยบ.13)  (word)  
  4. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (pdf)
  5. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (pdf)
  6. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคลต้องใช้) (pdf)
  7. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)