ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหาร

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ได้กำหนดนิยามของโรงงาน ได้กำหนดให้อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดให้ผู้ประกอบการรายเก่าที่ใบอนุญาตผลิตอาหารจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ (รายละเอียดประกาศอย.(click)

สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต”ผลิตอาหาร” ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีกำลังเครื่องจักรรวมต่ำกว่า 50 แรงม้าและคนงานต่ำกว่า 50 คน ให้ยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอ สบ.1   1,000 บาทโดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

 1. หนังสือแจ้งการยื่นคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นไม่เข้าข่ายโรงงาน
 2. แบบฟอร์มคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) (pdf)
 3. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต (pdf)
 4. รายการเอกสารและหลักฐานสำหรับยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร (pdf)
 5. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf)
 6. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง (pdf)
 7. ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐  (pdf)

สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีกำลังเครื่องจักรรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป และ
ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท  และค่าคำขออื่น ๆ อาทิ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี) โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

 1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
 2. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(อ.3)
 3. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร(อ.8)
 4. รายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาต่ออายุ
 5. อัตราค่าธรรมเนียมใบสำคัญเกี่ยวกับอาหาร
 6. ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf(word)
 8. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง (word) (pdf)