แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล(รพ.)

โรงพยาบาล

  1. หนังสือแจ้งกำหนดการต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี(รพ)
  2. คำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล(รพ)
  3. รายงานประจำปี สพ.24