แบบฟอร์มต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (รพ)

โรงพยาบาล

  1. หนังสือแจ้งกำหนดการต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี
  2. คำขอต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล(สพ20)
  3. หนังสือมอบอำนาจ