แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด(ร้านยา)

          ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตขาย นำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 4 หรือใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายยาเสพติดประเภท 3 หรือใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์โดยการขายส่งตรง ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ”
          และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท คำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษใบละ 300 บาท คำขอต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ฯใบอนุญาตละ 300 บาท โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (pdf)
  2. เอกสารที่ใช้และคำขอต่ออายุใบอนุญาต ขาย/นำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4, ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายยาเสพติดประเภท 3, ขายวัตถุออกฤทธิ์โดยการขายส่งตรง (pdf)
  3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ขจ.3) (pdf)
  4. คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (ยส.3-2) (pdf)
  5. คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์โดยการขายส่งตรง (ข.น.จ.1) (pdf)
  6. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (คลิก)
  7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคลต้องใช้) (pdf)
  8. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)

 สำหรับใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ของสถานพยาบาลต่าง ๆ  โปรดคลิก