แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

คลินิก

  1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก)  (pdf)
  2. หนังสือรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาลจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541