การตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑)

  1. แบบคำขอตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑) (pdf) (word) 
  2. แบบประเมินตนเองสำหรับร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตก่อน 25 มิ.ย.57   (ร้านเก่า)
    (ใบอนุญาตน้อยกว่า สป 6/57)
  3. แบบประเมินตนเองสำหรับร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 25 มิ.ย. 57  (ร้านใหม่)
    (เฉพาะ สป.1/59 – 25/59 สป.23/60 – สป32/60 และสป1/61 ถึงปัจจุบัน)