Nuad Thai Premium / Thai World Class Spa

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล Nuad Thai Premium และรางวัล Thai World Class Spa เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนา และมีความรู้ในด้านคุณภาพบริการ รวมถึงส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

แจ้งผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายาแผนโบราณเดิม (สำหรับมนุษย์)) ดำเนินการยื่นคำร้องเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำหนด

                กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายาแผนโบราณเดิม (สำหรับมนุษย์)) ดำเนินการยื่นคำร้องเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำหนด       รายละเอียดคลิก