แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการใช้เทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลง ในข้าวบรรจุถุงสูญญากาศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีหนังสือแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีคลื่นวิทยุมาใช้ในกระบวนการกำจัดแมลงและไข่แมลงดังนี้
1.การพิจารณาอนุญาตกระบวนการดังกล่าวให้เป็นการพิจารณาอนุญาตเฉพาะราย
2.ให้มีการแสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) เรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ  สำหรับการกล่าวอ้างกรรมวิธีอนุญาตให้แสดงได้เฉพาะชื่อกรรมวิธีของกระบวนการคือ Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency (UTD RF)
3.ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตอาหารต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (คลิก)

ประชาสัมพันธ์วิธีการลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด

ig_%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81-2

วีธีการลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ 3 วิธีง่าย ๆ คือ

  1. ล้างผักด้วยน้ำไหล
  2. ล้างด้วยผงฟู
  3. ล้างด้วยน้ำส้มสายชู

ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการสื่อเผยแพร่ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเวปไซต์ http://www.foodsafety.moph.go.th

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้าผ่านระบบ NSW

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ได้พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้าควบคุมด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวกับกรมศุลกากรผ่านระบบคำขอกลาง NSW ซึ่งมีกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้      newbig

อย่างไรก็ดีทางสำนักงานอาหารและยามีมาตรการผ่อนปรนในการตรวจสอบการนำเข้าโดยพิจารณาจากเอกสารแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (กำหนดการผ่อนปรนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) รายละเอียดโปรดคลิก

แจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายสำหรับร้านนวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ

ด้วยมีการออกกฎหมายใหม่ พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

Image

พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย.2559  ซึ่งผู้ประกอบการทั้งรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว จำนวน 1,609 แห่ง และที่จะขึ้นทะเบียนใหม่ ได้แก่ ประเภทกิจการสปา การประคบหินร้อน การอบเซาน่า (Sauna) แอโรบิก ฟิตเนส นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล ซึ่งขณะที่ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำกฎหมายลูก รายละเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18408, 18411

 

แจ้งเปิดการยื่นขอเลขสารบบอาหารผ่านระบบ E-submission

                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออก ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วยด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอห าร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเป็นการยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร สำหรับอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน อาหารที่รัฐมนตรีนประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ผ่านการตรวจสถานที่ตามเกณฑ์ GMP/Primary GMP แล้ว จะต้องยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission  (ยกเว้น กาแฟผสม, เครื่องดื่มเกลือแร่, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยื่นแบบ สบ.5)

ขั้นตอนการยื่นขอเลขสารบบอาหาร(สบ.7)ผ่านระบบ E-submissionclick-icon
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

เนื่องจาก ภาชนะโฟมที่่นำมาใช้บรรจุอาหารร้อน อาจมีสารเคมีได้แก่ สารสไตรีน (Styrene) และ เบนซิน (Benzene) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง  นอกจากนี้อาจมีสารพทาเลท (Phthalate) ซึ่งเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้  จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ตื่นตัวในการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  และได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง นโยบายการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีนโยบายดังนี้

  1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ ถือว่า การลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นนโยบายของหน่วยงาน
  2. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ จะส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ที่ร่วมดำเนินการ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559     ประกาศสำนักงาน (คลิก)