แจ้งผู้รับอนุญาตร้านขายยา (ร้านเก่า) เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ร้านขายยายื่นแบบประเมินตนเองฉบับเต็มทุกข้อกำหนดพร้อมภาพถ่ายให้เรียบร้อย โดยให้ยื่นแบบประเมินฯพร้อมเอกสารต่ออายุในช่วงปลายปี (รอจดหมายต่ออายุใบอนุญาต อีกครั้ง) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดทำแบบประเมินตนเอง ให้ยึดหนังสือราชการ เลขที่ สป ๐๐๓๒.๐๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

แจ้งเตือนผู้รับอนุญาตขาย ผลิต และนำสั่งยาแผนปัจจุบัน ให้ตรวจสอบสถานะ การได้รับอนุญาตขายยาของผู้สั่งซื้อยา รวมถึงห้ามมิให้ส่งมอบยานอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต