ระบบนัดหมายพบเจ้าหน้าที่ ณ สสจ.

กรุณาเลือกเรื่องและชื่อเจ้าหน้าที่ที่ท่านต้องการติดต่อ

งานอาหาร

พรนภัส (สถานที่นำเข้า l สถานที่ผลิต l อื่นๆ)
วีรยา (สถานที่ผลิต l ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ l อื่นๆ)
ชญานิน (สถานที่ผลิต l ต่ออายุ l อื่นๆ)
จุไรรัตน์ (ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ l อื่นๆ)

เครื่องสำอาง

ยา

สถานพยาบาล

วัตถุอันตราย