แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


บริการระบบออนไลน์

 


คำถามที่พบได้บ่อย – FAQ


เอกสารสำหรับอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


เอกสารสำหรับผู้ดำเนินการสปา

เอกสารสำหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


การชำระค่าธรรมเนียบประเภทต่างๆ


เอกสารอื่นๆ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง