สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์

  • การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ update

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียบประกอบกิจการรายปี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

  • แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)update

ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพดำเนินการตาม แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อความงาม (link) และประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการที่ https://spa.hss.moph.go.th/Self/

  • การรับสมัครรางวัล Nuad Thai Premium และรางวัล Thai World Class Spa

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล Nuad Thai Premium และรางวัล Thai World Class Spa เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนา และมีความรู้ในด้านคุณภาพบริการ รวมถึงส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

  1. ใบสมัครนวดไทยพรีเมี่ยม/แบบประเมินตนเองนวดไทยพรีเมี่ยม
  2. ใบสมัครสปาสากล/แบบประเมินตนเองสปาสากล

บริการระบบออนไลน์


คำถามที่พบได้บ่อย – FAQ


เอกสารสำหรับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม)

  • การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ขอใหม่)


เอกสารสำหรับผู้ดำเนินการสปา


เอกสารสำหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมคลังความรู้:-