แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ 
update
ตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี พ.ศ. 2564 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาและประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565)

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล Nuad Thai Premium และรางวัล Thai World Class Spa เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนา และมีความรู้ในด้านคุณภาพบริการ รวมถึงส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

  1. ใบสมัครนวดไทยพรีเมี่ยม
  2. แบบประเมินตนเองนวดไทยพรีเมี่ยม
  3. ใบสมัครสปาสากล
  4. แบบประเมินตนเองสปาสากล

 


บริการระบบออนไลน์


คำถามที่พบได้บ่อย – FAQ


เอกสารสำหรับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม)

  • การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ขอใหม่)


เอกสารสำหรับผู้ดำเนินการสปา


เอกสารสำหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


คลังความรู้:-