แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


ประกาศ – งดรับขึ้นทะเบียนของผู้ที่ใช้ใบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยทุกหลักสูตรประกอบการยืนคำขอ ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ สธ ๐๗๒๗.๐๔/๑๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ – กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๐๘


ประเภทสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๑. สปาเพื่อสุขภาพ

๒. นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม


คลินิกบริการให้คำแนะนำ ปรึกษ การยืนขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้บริการทุกวันอังคาร ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. และเพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาในการรอของท่าน สามารถโทรศัพท์เพื่อสำรองเวลานัดหมายได้ที่งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖ ได้ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หน้าที่ในการจัดเตรียมคำร้องและเอกสารประกอบเป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาต

สำหรับผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องต่างๆ สามารถยืนคำร้องเพื่อขออนุญาตฯ ได้ทุกวันและเวลาราชการ


FAQ


การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่)

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ยื่นก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ- รอบ ๕ ปี)

การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (รายปี)

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

การขอใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุดในสาระสำคัญ

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


เอกสารสำหรับผู้ดำเนินการสปา

เอกสารสำหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ – การขอขึ้นทะเบียน


การชำระค่าธรรมเนียบประเภทต่างๆ


เอกสารอื่นๆ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ