แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


บริการระบบออนไลน์

ประกาศ

  • งดรับขึ้นทะเบียนของผู้ที่ใช้ใบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยทุกหลักสูตรประกอบการยืนคำขอ ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ สธ ๐๗๒๗.๐๔/๑๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ – กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๐๘

คลินิกบริการให้คำแนะนำ ปรึกษ การยื่นขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ให้บริการทุกวันอังคาร ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. และเพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาในการรอของท่าน สามารถโทรศัพท์เพื่อสำรองเวลานัดหมายได้ที่งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖ ได้ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หน้าที่ในการจัดเตรียมคำร้องและเอกสารประกอบเป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาต

สำหรับผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องต่างๆ สามารถยืนคำร้องเพื่อขออนุญาตฯ ได้ทุกวันและเวลาราชการ


คำถามที่พบได้บ่อย – FAQ


เอกสารสำหรับอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


เอกสารสำหรับผู้ดำเนินการสปา

เอกสารสำหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


การชำระค่าธรรมเนียบประเภทต่างๆ


เอกสารอื่นๆ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง