แบบฟอร์มวัตถุออกฤทธิ์/วัตถุเสพติด

**ชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

∗∗การยื่นคำขอใหม่ สำหรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 และใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ e-Submission ทางเว็บไซต์ privus.fda.moph.go.th 

**ตรวจสอบการแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (คลิก)

📁ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบ e-submission ให้ยื่นเอกสารประกอบการขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานระบบ e-Submission ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ โดยสิทธิเข้าใช้งานระบบได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดสิทธิ>>> 📌Click 
 2. คู่มือการขอ Open ID เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) www.egov.go.th (หากมีปัญหาในการสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ 0 2612 6060)
  ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร Open ID>>> 📌Click 
 3. คู่มือการใช้ยื่นเอกสารในระบบ e-submission ตามประเภทคำขอใบอนุญาตที่จะยื่น
  3.1 คู่มือการใช้งานระบบ e-submission กรณียื่นคำขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
  ดาวน์โหลดคู่มือการยื่นคำขอใหม่ วจ2>>>  📌Click
  3.2 คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การยื่นคำขอใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 กรณียื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อการบำบัดรักษาโรค
  ดาวน์โหลดคู่มือการยื่นคำขอใหม่ วจ 3 4>>> 📌Click
  3.3 กรณีนิติบุคคล ให้เพิ่ม หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้รับอนุญาต (ให้กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการในใบอนุญาต) โดยเอกสารนี้ให้ยื่นมาในระบบ 📌Click
 4. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ 
  4.1 กรณีเฉพาะการแก้ไข บ้านเลขที่ ถนน เบอร์โทรศัพท์ 📌Click
  4.2 กรณีหากประสงค์ที่จะเปลี่ยนแพทย์ผู้ดำเนินการในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอยกเลิกแล้วดำเนินการยื่นขอใหม่ในระบบ โดยสามารถโอนยาเสพติดที่เหลืออยู่ให้ผู้รับอนุญาตอื่นได้*** 📌Click

 5. แบบฟอร์มคำขอยกเลิกใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 📌Click

 6. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับต่ออายุใบอนุญาต (คำขอต่ออายุใบอนุญาต) 📌Click


  📂ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ (คลิก)

  1. ติดตั้งและตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานในระบบ
   1. กรณีระบบปฏิบัติการ window ต้องเป็น xp ขึ้นไป 
   2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Mozilla Firefox ดาวน์โหลด ที่นี่ + คู่มือการตั้งค่า  หรือ download จาก mozilla.org 
   3. โปรแกรม Adobe Reader (version 10.0 ขึ้นไป สำหรับ window xp  คลิก)  
   4.  สำหรับ window 7 ขึ้นไปใช้โปรแกรม Adobe Reader DC  ดาวน์โหลดที่นี่ (ใช้ Version นี้ ห้าม Update)
   5. Font ที่รองรับ
    1. FontPack ดาวน์โหลด ที่นี่ (หมายเหตุ : จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะติดตั้ง FontPack)
    2. Font TH-Sarabun ดาวน์โหลด ที่นี่ + คู่มือการติดตั้ง
  2. สมัคร Open ID เพื่อสร้างไอดีเข้าใช้งานระบบ (คู่มือการสมัครใช้ Open ID)
  3. ยื่นเอกสารคำขอเปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ E-submission  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (คลิก)
  4. เข้าใช้ระบบ E- Submission ผ่านเว็ปไซต์ privus.fda.moph.go.th เลือกเข้าในสถานะผู้ประกอบการ แล้วทำตามขั้นตอนในคู่มือการยื่นคำขอใหม่ วจ2  และ วจ3,4 จนสถานะการยื่นในระบบขึ้นคำว่า “ส่งเรื่องและรอพิจารณา” เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นเรื่อง
  5. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งสถานะการยื่นเอกสารในระบบและนัดเวลามารับใบอนุญาต📆
  6. อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในการพิจารณาอนุญาตฯ (ม.44)

   PPT61_DEfinalKKVJ234_26oct2018

  7. การจัดทำบัญชี/รายงาน ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (คลิก)
  8. แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ฯ (คลิก)


📁แบบฟอร์มเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สถานพยาบาล/รพ.

 1. คำขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 หมวด ก สำหรับสถานพยาบาลรัฐบาล/ หน่วยงานราชการ  🖱️(คลิก)
 2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก สำหรับสถานพยาบาลรัฐบาล/ หน่วยงานราชการ🖱️(คลิก)

📁แบบรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ สถานพยาบาล/รพ.

 1. บัญชีรับ-จ่าย วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ4 ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ (บำบัดรักษาป้องกันโรค)แบบ_บวจ-คค ๑
 2. บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่สำหรับผู้รับอนุญาตขาย(บำบัดรักษา)แบบ_บวจ๒-ขพ
 3. บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง แบบ_บจ๘
 4. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่สำหรับผู้รับมีหน้าที่เสนอรายงาน (ม.47) แบบรวจ๓๔ป
 5. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่สำหรับผู้รับมีหน้าที่เสนอรายงาน (ม.47) แบบรวจ๓๔เดือน
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประจำปี แบบรขจ๒ป
 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประจำเดือน แบบร.ขจ.๒เดือน