แบบฟอร์มวัตถุออกฤทธิ์/วัตถุเสพติด

การแจ้งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา

เว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แจ้งแนวทางใหม่ในการออกใบอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 การยื่นคำขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ให้ยื่นผ่านระบบ E-submission

 1. ใบอนุญาตครอบครองใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะไม่มีการต่ออายุ ให้ยื่นขอใหม่ เป็นใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ผ่านระบบ E-submission โดย
    1.1  ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ E-submission ของอย. ณ สสจ.สมุทรปราการ หนังสือมอบอำนาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่น (pdf)  
  1.2  หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้รับอนุญาต(ใช้กรณีนิติบุคคล ให้กรรมการมอบหมายให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการในใบอนุญาต) (pdf) (word) 
  1.3  คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การยื่นคำขออนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2,3,4 และการยื่นคำขอจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (คำขอใหม่)  (คลิก) 
 2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 จะต้องยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission ซึ่งมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้
  1. ติดตั้งและตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานในระบบ
   1. กรณีระบบปฏิบัติการ window ต้องเป็น xp ขึ้นไป 
   2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Mozilla Firefox ดาวน์โหลด ที่นี่ + คู่มือการตั้งค่า  หรือ download จาก mozilla.org 
   3. โปรแกรม Adobe Reader (version 10.0 ขึ้นไป สำหรับ window xp  คลิก)  
   4.  สำหรับ window 7 ขึ้นไปใช้โปรแกรม Adobe Reader DC  ดาวน์โหลดที่นี่ (ใช้ Version นี้ ห้าม Update)
   5. Font ที่รองรับ
    1. FontPack ดาวน์โหลด ที่นี่ (หมายเหตุ : จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะติดตั้ง FontPack)
    2. Font TH-Sarabun ดาวน์โหลด ที่นี่ + คู่มือการติดตั้ง
  2. สมัครใช้ Open ID (คู่มือการสมัครใช้ Open ID)
  3. ยื่นเอกสารคำขอเปิดสิทธิ์การเข้าใชงานระบบ E-submission  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (pdf)
  4. เข้าใช้ระบบ E- Submission ผ่านเวปไซด์ privus.fda.moph.go.th เลือกเข้าในสถานะบุคคลทั่วไป  คู่มือการใช้งาน (คลิก)

แบบฟอร์มวัตถุเสพติดสถานพยาบาล/รพ.

 1. คำขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 หมวด ก สำหรับสถานพยาบาลรัฐบาล/ หน่วยงานราชการ  (word)  (pdf)
 2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก สำหรับสถานพยาบาลรัฐบาล/ หน่วยงานราชการ (word)  (pdf)
 3. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (word)  (pdf)
 4. คำขอต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 3 และประเภท 4 (pdf)
 5. คำขอยกเลิกใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (pdf)

 เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ downloadได้ โปรดคลิก