แบบฟอร์มวัตถุออกฤทธิ์/วัตถุเสพติด

**ชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

∗∗การยื่นคำขอใหม่ สำหรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 และใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ e-Submission ทางเว็บไซต์ privus.fda.moph.go.th 

**ตรวจสอบการแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (คลิก)

📁ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบ e-submission ให้ยื่นเอกสารประกอบการขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานระบบ e-Submission ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ โดยสิทธิเข้าใช้งานระบบได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดสิทธิ>>> 📌Click 
 2. คู่มือการขอ Open ID เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) www.egov.go.th (หากมีปัญหาในการสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ 0 2612 6060)
  ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร Open ID>>> 📌Click 
 3. คู่มือการใช้ยื่นเอกสารในระบบ e-submission ตามประเภทคำขอใบอนุญาตที่จะยื่น
  คู่มือการยื่นคำขออนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 

  คู่มือการยื่นขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

  Clip VDO การใช้งานระบบการยื่นคำขออนุญาต
 4. กรณีนิติบุคคล ให้เพิ่ม หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้รับอนุญาต (ให้กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการในใบอนุญาต) โดยเอกสารนี้ให้ยื่นมาในระบบ 📌Click
 5. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ 
  4.1 กรณีเฉพาะการแก้ไข บ้านเลขที่ ถนน เบอร์โทรศัพท์ 📌Click
  4.2 กรณีหากประสงค์ที่จะเปลี่ยนแพทย์ผู้ดำเนินการในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอยกเลิกแล้วดำเนินการยื่นขอใหม่ในระบบ โดยสามารถโอนยาเสพติดที่เหลืออยู่ให้ผู้รับอนุญาตอื่นได้*** 📌Click

 6. แบบฟอร์มแจ้งยกเลิก/ไม่ต่ออายุใบอนุญาต และส่งมอบยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือให้ผู้รับอนุญาตอื่น

 7. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับต่ออายุใบอนุญาต (คำขอต่ออายุใบอนุญาต) 📌Click

 8. คู่มือคำขอรับใบแทนใบอนุญาต


  📂ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ (คลิก)

  1. ติดตั้งและตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานในระบบ (คลิก)
  2. สมัคร Open ID เพื่อสร้างไอดีเข้าใช้งานระบบ (คู่มือการสมัครใช้ Open ID)
  3. ยื่นเอกสารคำขอเปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ E-submission  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (คลิก)
  4. เข้าใช้ระบบ E- Submission ผ่านเว็ปไซต์ privus.fda.moph.go.th เลือกเข้าในสถานะผู้ประกอบการ แล้วทำตามขั้นตอนในคู่มือการยื่นคำขอใหม่ วจ2  และ วจ3,4 จนสถานะการยื่นในระบบขึ้นคำว่า “ส่งเรื่องและรอพิจารณา” เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นเรื่อง
  5. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งสถานะการยื่นเอกสารในระบบและนัดเวลามารับใบอนุญาต📆
  6. อัตราค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่า ม.44)
  7. การจัดทำบัญชี/รายงาน ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (คลิก)

📁แบบรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ สถานพยาบาล/รพ.

 1. บัญชีรับ-จ่าย วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ4 ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ (บำบัดรักษาป้องกันโรค)แบบ_บวจ-คค ๑
 2. บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่สำหรับผู้รับอนุญาตขาย(บำบัดรักษา)แบบ_บวจ๒-ขพ
 3. บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง แบบ_บจ๘
 4. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่สำหรับผู้รับมีหน้าที่เสนอรายงาน (ม.47) แบบรวจ๓๔ป
 5. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่สำหรับผู้รับมีหน้าที่เสนอรายงาน (ม.47) แบบรวจ๓๔เดือน
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประจำปี แบบรขจ๒ป
 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประจำเดือน แบบร.ขจ.๒เดือน