แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

*** จองสิทธิถ่ายโอนข้อมูลเครื่องสำอาง (สำหรับผู้ประกอบการที่คาดว่าจะดำเนินการถ่ายโอนไม่ทันวันที่ 8 กันยายน 2561 ***** 

** เอกสารประกอบการแจ้งยกเลิกการผลิต/นำเข้า เครื่องสำอาง 


การขออนุมัติสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง (ขอใหม่)  

 1. ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง
 2. รายการเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อเอกสารเพื่อประกอบการขออนุมัติสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
 3. แบบตรวจประเมินสถานที่สาหรับการอนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าเครื่องสาอางก่อนยื่นจดแจ้ง
 4. คำอธิบายแบบตรวจสถานที่ผลิต ‘ขอใหม่’ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง 

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (PDF)

+++ผู้ประกอบการ(รายเก่า)ที่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อให้ปรับปรุงสถานที่ตามแบบตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดโปรด —–>(คลิก) <—— 


ขั้นตอนการขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง ด้วยระบบ E-Submission

 1. ขอประทับตราหนังสือมอบอำนาจและขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ*
 • ให้ผู้ประกอบการดาวโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะอนุมัติสิทธิ์แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้กรอกข้อมูลสูตรในเว็บไซต์เองได้
 • หนังสือมอบอำนาจเข้าใช้ระบบ E-submission
 1. ผู้ประกอบการขอ ID ด้วยตนเอง โดยเข้าไปสมัครที่ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พิมพ์ https://www.egov.go.th  (คู่มือการสมัครอยู่ด้านล่าง * )
 2. ผู้ประกอบการมารับรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่จะสอนการกรอกข้อมูลของเครื่องสำอางในเว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th/ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจดแจ้งในระบบด้วยตนเองได้

*การขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ

 1. ชุดเอกสารสำหรับยื่นขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ  (word)  (pdf)

คู่มือและโปรแกรมสำหรับติดตั้งเพื่อใช้งานระบบ E-Submission

ให้ผู้ประกอบการติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้ ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อรองรับการใช้งานด้วยระบบ E-Submission

 • โปรแกรม Adobe Reader DC  >>>Download<<<
 • ฟอนต์แพ็ค (Font Pack) สำหรับ โปรแกมAdobe Reader DC  >>>Download<<<
 • โปรแกรมMozilla Firefox สำหรับ Windows  >>>Download<<<
 • โปรแกรมMozilla Firefox สำหรับ Windows 64 bit  >>>Download<<<
 • ฟอร์น TH Sarabun >>>Download<<<
 • คู่มือการตั้งค่าโปรแกรม Mozilla Firefox  >>>Download<<<
 • คู่มือการแก้ไขอีเมล์ของ Openid  >>>Download<<<
 • คู่มือการสมัคร Open ID *  >>>Download<<<

การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ/ที่ตั้งสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บเครื่องสำอาง

 1. ใบตรวจรับเอกสารการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ/ที่ตั้งสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บเครื่องสำอาง (word)
 2. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ (word)  (pdf)

**** ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตเพื่อขาย /นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง ที่ได้รับใบจดแจ้งผ่านระบบ E-logistic และต้องการคงใบรับจดแจ้งเดิมเอาไว้  ให้ทำการถ่ายโอนข้อมูล ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 ตามขั้นตอนดังนี้ (คลิก)