แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง


การขออนุมัติสถานที่ผลิต / นำเข้าเครื่องสำอาง รายใหม่

 1. ขั้นตอนการขออนุมัติสถานที่ (คลิก)
 2. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดการสถานที่ผ่านระบบ E-submission (คลิก)
 3. หลักเกณฑ์การตรวจสถานที่ผลิต (คลิก)
 4. หลักเกณฑ์การตรวจสถานที่นำเข้า (คลิก)
 5. คู่มือ ในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561(ฉบับปรุงปรัง 28/12/2563) (คลิก) update
 6. ตัวอย่างรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจขออนุญาต(ขอใหม่) 
  6.1 สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับสถานที่นำเข้า/ที่เก็บเครื่องสำอาง (คลิก)
  6.2 สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (คลิก)

ขั้นตอนยื่นขออนุมัติสถานที่ ผลิต/นำเข้า (รายใหม่)

 1. สมัคร OPEN ID (คลิก)
 2. ขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ eSubmission (ยื่นเอกสารที่ สสจ.)
  รายการเอกสารที่ใช้ยื่นเปิดสิทธิ์ 
  – หนังสือมอบอำนาจ (คลิก)  พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
         2.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา

         2.2 สำเนาทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
         2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 3. จัดเตรียมสถานที่ตามคู่มือ (คลิก)
 4. ยื่นคำขอออนไลน์เรื่อง “จัดการสถานที่” ตามคู่มือการใช้งานระบบ eSubmission (คลิก)
        3.1 รายการเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ จัดการสถานที่ ผ่านระบบ eSubmission
  (คลิก)
 5. วีดิโอแนะนำการใช้งานระบบ (คลิก)
 6. ยื่น หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ (ยื่นเอกสารที่ สจจ.)  (คลิก)
  หลังจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง จะดำเนินการตรวจสถานที่ตามวันเวลาที่นัดหมาย 

การจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ

 • ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ตามคู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ (คลิก)
   – กรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว
           ดูที่ หัวข้อจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ
   – กรณี ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่สีหรือกลิ่น
           ดูที่ หัวข้อจดแจ้ง ต่างสีต่างกลิ่น ระบบอัตโนมัติ
  – กรณีผลิตภัณฑ์หลายเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจำหน่ายได้
           ดูที่ หัวข้อจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ
 • ความรู้เรื่องการทำฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ตัวอย่างการทำฉลากเครื่องสำอาง (คลิก)
 • คู่มือแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง (คลิก)


การขอเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

 1. ใบตรวจรับเอกสารขอเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง
 2. จดหมายแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มข้อมูลว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง


การขอยกเลิกเครื่องสำอาง

 1. รายการเอกสารที่ใช้ (คลิก)


การตรวจเฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง
ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางทุกราย จะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ผ่านภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2563  ตามเกณฑ์การตรวจสถานที่

 1. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คลิก)
 2. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่นำเข้า(คลิก)
 3. แบบบันทึกต่างๆที่ใช้ในการผลิต (คลิก)
 4. ตัวอย่างและคำอธิบายการจัดทำแบบบันทึกต่างๆที่ใช้ในการผลิต (คลิก)


การขอแก้ไขข้อมูลสถานที่ หรือใบจดแจ้ง

 1. ใบตรวจรับเอกสารการขอแก้ไขข้อมูลสถานที่ หรือใบจดแจ้ง
 2. คำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง


แบบฟอร์มต่างๆ

 1. หนังสือมอบอำนาจ (คลิก)
 2. หนังสือมอบอำนาจเพื่อยกเลิก (คลิก)
 3. คำขอยกเลิกการประกอบกิจการ/ใบจดแจ้งเครื่องสำอาง (คลิก)

งานเฝ้าระวังสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง update

แบบประเมินตัวเอง สถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (คลิก)
999e7944527efb253f3b70c93f14accaคู่มือและโปรแกรมสำหรับติดตั้งเพื่อใช้งานระบบ
E-Submission
ให้ผู้ประกอบการติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้ ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อรองรับการใช้งานด้วยระบบ E-Submission

 • โปรแกรม Adobe Reader DC  >>>Download<<<
 • ฟอนต์แพ็ค (Font Pack) สำหรับ โปรแกมAdobe Reader DC  >>>Download<<<
 • โปรแกรมMozilla Firefox สำหรับ Windows  >>>Download<<<
 • โปรแกรมMozilla Firefox สำหรับ Windows 64 bit  >>>Download<<<
 • ฟอร์น TH Sarabun >>>Download<<<
 • คู่มือการตั้งค่าโปรแกรม Mozilla Firefox  >>>Download<<<
 • คู่มือการแก้ไขอีเมล์ของ Openid  >>>Download<<<
 • คู่มือการสมัคร Open ID *  >>>Download<<<