แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

การขออนุมัติสถานที่ผลิต / นำเข้าเครื่องสำอาง รายใหม่

 1. ขั้นตอนการขออนุมัติสถานที่ (คลิก)
 2. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดการสถานที่ผ่านระบบ E-submission (คลิก)
 3. หลักเกณฑ์การตรวจสถานที่ผลิต (คลิก)
 4. หลักเกณฑ์การตรวจสถานที่นำเข้า (คลิก)


การขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ
E-submission

 1. รายการเอกสารที่ใช้ (คลิก)


การขอเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

 1. ใบตรวจรับเอกสารขอเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง
 2. จดหมายแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มข้อมูลว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง


การขอยกเลิกเครื่องสำอาง

 1. รายการเอกสารที่ใช้ (คลิก)


การตรวจเฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง
ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางทุกราย จะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ผ่านภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2563  ตามเกณฑ์การตรวจสถานที่

 1. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คลิก)
 2. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่นำเข้า(คลิก)
 3. แบบบันทึกต่างๆที่ใช้ในการผลิต (คลิก)
 4. ตัวอย่างและคำอธิบายการจัดทำแบบบันทึกต่างๆที่ใช้ในการผลิต (คลิก)


การขอแก้ไขข้อมูลสถานที่ หรือใบจดแจ้ง

 1. ใบตรวจรับเอกสารการขอแก้ไขข้อมูลสถานที่ หรือใบจดแจ้ง
 2. คำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง


แบบฟอร์มต่างๆ

 1. หนังสือมอบอำนาจ (คลิก)
 2. หนังสือมอบอำนาจเพื่อยกเลิก (คลิก)
 3. คำขอยกเลิกการประกอบกิจการ/ใบจดแจ้งเครื่องสำอาง (คลิก)
 4. หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ (คลิก)


คู่มือและโปรแกรมสำหรับติดตั้งเพื่อใช้งานระบบ
E-Submission
ให้ผู้ประกอบการติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้ ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อรองรับการใช้งานด้วยระบบ E-Submission

 • โปรแกรม Adobe Reader DC  >>>Download<<<
 • ฟอนต์แพ็ค (Font Pack) สำหรับ โปรแกมAdobe Reader DC  >>>Download<<<
 • โปรแกรมMozilla Firefox สำหรับ Windows  >>>Download<<<
 • โปรแกรมMozilla Firefox สำหรับ Windows 64 bit  >>>Download<<<
 • ฟอร์น TH Sarabun >>>Download<<<
 • คู่มือการตั้งค่าโปรแกรม Mozilla Firefox  >>>Download<<<
 • คู่มือการแก้ไขอีเมล์ของ Openid  >>>Download<<<
 • คู่มือการสมัคร Open ID *  >>>Download<<<