66666

1.แบบสำรวจวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
1.1 แบบสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของบุคลากรทางการแพทย์ภาคเอกชน จังหวัด
1.2 แบบสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด/ห้างสรรพสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ (ตอบแทนท่านอื่นได้)
1.3 แบบสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ (กรอกแทนท่านอื่นได้)
1.4 แบบสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ (กรอกแทนท่านอื่นได้)
1.5 ***สำหรับหน่วยงานที่ต้องการกรอกข้อมูลแบบกลุ่ม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ Excel และส่งให้เจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทาง Email: kbs.spko@gmail.com ***

2. การขอเลขสารบบอาหารผ่าน e-submission

3. เอกสารสำหรับอนุญาติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

4. ขั้นตอนและใบตรวจรับคำขอเปิดสิทธิ์ E-sub เครื่องสำอาง – SOP

Nuad Thai Premium / Thai World Class Spa

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล Nuad Thai Premium และรางวัล Thai World Class Spa เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนา และมีความรู้ในด้านคุณภาพบริการ รวมถึงส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

แจ้งผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายาแผนโบราณเดิม (สำหรับมนุษย์)) ดำเนินการยื่นคำร้องเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำหนด

                กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายาแผนโบราณเดิม (สำหรับมนุษย์)) ดำเนินการยื่นคำร้องเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำหนด       รายละเอียดคลิก  

แนะทางเลือก ปชช.ซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ช่วงปีใหม่

 

อย.รณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการซื้อกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ให้หันมาซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ โดย อย. ขอแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้
1. เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
2. เลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพองหรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ  และส่วนประกอบ เป็นต้น

แจ้งผู้รับอนุญาตร้านขายยา (ร้านเก่า) เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ร้านขายยายื่นแบบประเมินตนเองฉบับเต็มทุกข้อกำหนดพร้อมภาพถ่ายให้เรียบร้อย โดยให้ยื่นแบบประเมินฯพร้อมเอกสารต่ออายุในช่วงปลายปี (รอจดหมายต่ออายุใบอนุญาต อีกครั้ง) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดทำแบบประเมินตนเอง ให้ยึดหนังสือราชการ เลขที่ สป ๐๐๓๒.๐๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

แจ้งเตือนผู้รับอนุญาตขาย ผลิต และนำสั่งยาแผนปัจจุบัน ให้ตรวจสอบสถานะ การได้รับอนุญาตขายยาของผู้สั่งซื้อยา รวมถึงห้ามมิให้ส่งมอบยานอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต