แบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ)

ช่องทางลงทะเบียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

1. แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคคลสัญชาติไทย จังหวัดสมุทรปราการ
(กรอกแทนท่านอื่นได้)
2 COVID-19 Vaccine Registration Form, For Non-Thai Citizen in Samutprakarn (Able to fill out the form on behalf of others) แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในจังหวัดสมุทรปราการ (กรอกแทนท่านอื่นได้)

หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 5 วันทำการ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่นี่ (คลิก)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งปริมาณการผลิตหรือส่งออกวัตถุอันตราย ในรอบปี พ.ศ.2564 …ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565… ตามหนังสือ

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. หนังสือขอให้แจ้งปริมาณการผลิตหรือส่งออกวัตถุอันตราย ปี 2564
  2. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตราย (วอ./สธ…)
  3. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (วอ./สธ 13)
  4. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./สธ 14)

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับคลินิกเอกชน(คลินิกเวชกรรม)

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาล ออนไลน์