แจ้งกำหนดการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี2562

          ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

          สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

          สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามพรบ.อาหารและยา(รวมวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสถานที่ขายยา)จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รายละเอียดคลิก) โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท(คลิก)

ประชาสัมพันธ์การปรับกระบวนการพิจารณารับจดแจ้งเครื่องสำอาง

การปรับกระบวนการพิจารณารับจดแจ้งเครื่องสำอางเป็นแบบ Automated Approval Processes ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป การพิจารณารับจดแจ้งเครื่องสำอาง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงสูง หลังจากที่ระบบประมวลผลเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปพิจารณาอนุมัติคำขอจดแจ้งก่อน ผปก.จึงจะได้ใบรับจดแจ้ง
2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงต่ำ หลังจากที่ระบบประมวลผลผ่าน ผปก.จะได้ใบรับจดแจ้งโดยอัตโนมัติ (หลังจากชำระค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้ง) โดย จนท.จะเข้าไปตรวจสอบภายหลัง (Post-Audit) หากข้อมูลที่จดแจ้ง ไม่เป็นไปตามมาตรา 26 ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
ในกรณีที่มีการตรวจสอบและดำเนินการแล้วพบว่า จะต้องเพิกถอนตามมาตรา 37 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการ

2. เมนูสำหรับการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงต่ำ ในระบบจะแยกออกจากกันเป็น 2 เมนู
1) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงสูง เลือกเมนู “ระบบพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ (ความเสียงสูง)” ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาให้ดำเนินการเช่นเดียวกับระบบที่ใช้พิจารณาในปัจจุบัน
2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงต่ำ เลือกเมนู “ระบบพิจารณา Post audit (ความเสียงต่ำ)”

แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบการยื่นคำขอรับเลขสารบบอาหาร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ได้ปรับปรุงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)

ทั้งนี้ตามระเบียบฯ แจ้งให้มีการยื่นคำขอเลขสารบบผ่านระบบ e-submission ในทุกผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่ได้เปิดระบบการยื่นคำขอ อ.17 สบ.5 ให้ทางภูมิภาคใช้ระบบดังกล่าว จึงขอให้ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง สบ.5 และ อ.17 เป็นกระดาษตามเดิมไปพลางก่อน รายละเอียดเอกสารประกอบ <<คลิก>>

>>>>>>>สรุป<<<<<<<
อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ผ่านการตรวจสถานที่ตามเกณฑ์ GMP/Primary GMP แล้ว

อาทิ ลูกอม เนย ขนมปัง อาหารพร้อมบริโภคทันที ชา กาแฟแท้ฯลฯ
ให้ยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission ซึ่งเป็นการยื่น สบ.7
***.ต้องการยื่น สบ.7 ผ่านระบบ E-submision คลิก***

กาแฟผสม, เครื่องดื่มเกลือแร่, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม,
ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยื่นแบบ สบ.5 ยื่นเป็นกระดาษ
อาหารควบคุมเฉพาะ อาทิ วัตถุเจือปนอาหาร (เฉพาะกรณีแบ่งบรรจุ) ยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับ อ.17 ยื่นเป็นกระดาษ

งดรับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดของผู้ใช้วุฒิบัตรที่ออกโดยสมาคมแพทย์แผนไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหนังสือแจ้งให้งดรับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด ผู้ที่ใช้วุฒิบัตรจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยทุกหลักสูตรประกอบการยื่นคำขอรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ (คลิก)

เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการขอร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้มีการมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ