ข่าวประกาศ…สำหรับผู้ประกอบการ

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุการจัดส่งเอกสารต่ออายุใบอนุญาต
>> CLICK <<

ข่าว-ประกาศ

  1. ! ประกาศผลตรวจวิเคราะห์อาหาร !
  2. เอกสารสำหรับอนุญาติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  3. ขั้นตอนและใบตรวจรับคำขอเปิดสิทธิ์ E-sub เครื่องสำอาง – SOP

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุมครองสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรทุกท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ โดย scan QR code จากภาพ หรือ แจ้งความประสงค์ผ่าน Link : https://forms.gle/FAUFCwbLigdjk2YZ7

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งปริมาณการผลิตหรือส่งออกวัตถุอันตราย ในรอบปี พ.ศ.2564 …ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565… ตามหนังสือ

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. หนังสือขอให้แจ้งปริมาณการผลิตหรือส่งออกวัตถุอันตราย ปี 2564
  2. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตราย (วอ./สธ…)
  3. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (วอ./สธ 13)
  4. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./สธ 14)