ข่าวประกาศ…สำหรับผู้ประกอบการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าว Update

  1. การขอเลขสารบบอาหารผ่าน e-submission
  2. เอกสารสำหรับอนุญาติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  3. ขั้นตอนและใบตรวจรับคำขอเปิดสิทธิ์ E-sub เครื่องสำอาง – SOP

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งปริมาณการผลิตหรือส่งออกวัตถุอันตราย ในรอบปี พ.ศ.2564 …ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565… ตามหนังสือ

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. หนังสือขอให้แจ้งปริมาณการผลิตหรือส่งออกวัตถุอันตราย ปี 2564
  2. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตราย (วอ./สธ…)
  3. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (วอ./สธ 13)
  4. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./สธ 14)

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับคลินิกเอกชน(คลินิกเวชกรรม)

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาล ออนไลน์