แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านยา

แบบคำขอตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑) (คลิก) 


เอกสารคำแนะนำ
   ! โปรดอ่าน !

 1. กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 (คลิก)
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย กฎกระทรวงฉบับใหม่ คลิก
 3. เอกสารประกอบการบรรยายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน คลิก
 4. คำแนะนำในการจัดสถานที่และจัดทำป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ คลิก
 5. ประกาศเรื่องแบบคำขอและใบอนุญาต คลิก
 6. คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนGPP (คลิก)
 7. แนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม GPP (คลิก)

แบบฟอร์ม

    ขอใหม่

 1. แบบฟอร์มขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่) (ขย.1) (pdf) (Word)
 2. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขายส่งยา) (ขย.4) (pdf)
 3. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย.2) (pdf)  (Word)
 4. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3) (pdf)  (Word)
 5. คำขออนุญาตขายยาส่งแผนปัจจุบัน (ขย4) (pdf)  (Word)
 6. คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขย14) และคำรับรองจากหน่วยงาน (pdf)  (Word)
 7. บัญชีการซื้อยา (ขย9) (pdf)  (word)
 8. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (ขย10) (pdf)  (word)
 9. บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย 11) (pdf)  (word)
 10. บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ขย.12)
 11. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย. 13) (pdf)  (Word)
 12. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 9
 13. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 10
 14. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่างขย 11  (ปรับปรุงใหม่)  
 15. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่าง ขย 12
 16. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)
 17. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf)  สำหรับผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล
 18. ชุดคำขอนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 19. ชุดคำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (pdf)
 20. ชุดคำของขาย-นำสั่งฯยาแผนโบราณ (pdf)        

    คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 1. ชุดคำขอเปลี่ยนเปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (PDF)  (word)
 2. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (PDF)   (word)
 3. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (PDF)  (word)
 4. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ผลิต-ขาย-นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (PDF)  (word)
 5. คำขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ-ชื่อร้าน-ชื่อ-สกุล (PDF)  (word)
 6. แบบฟอร์มแจ้งเลิกผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (PDF)
 7. แบบฟอร์มแจ้งเลิกใบอนุญาต (pdf)