แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านยา

ประกาศ !!!

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ร้านเก่า เลขที่ใบอนุญาตน้อยกว่า สป.69/2557) ที่ได้ยื่นแบบประเมินตนเองไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา หากร้านขายยาใดพร้อม ให้กรอกข้อมูลในแบบคำขอตรวจฯ พร้อมแนบหลักฐานในหัวข้อที่ ๒-๕ ( ไม่ต้องส่งหัวข้อที่ ๑ แบบประเมินตนเอง) และมาชำระเงินค่าตรวจจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามจดหมาย

จดหมายแจ้งชำระเงินตรวจประเมิน GPP

สำหรับการตรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เจ้าหน้าที่จะใช้รูปแบบวีดีโอคอล หรือ อัดคลิปวีดีโอ ตามแต่ความสะดวกและความเหมาะสมของแต่ละร้าน โดยร้านที่ยื่นคำขอและชำระเงินเรียบร้อย ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line ID : @riv2875q เพื่อนัดหมายในลำดับถัดไป 

อนึ่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ร้านเก่า เลขที่ใบอนุญาตน้อยกว่า สป.69/2557 ) ที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพและยังไม่หมดอายุการรับรอง ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสาร กรอกข้อมูลในแบบคำขอตรวจฯ พร้อมแนบหลักฐาน

๑.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาต

๒.สำเนาใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ

๓.สำเนาหนังสือรับรองร้านยาคุณภาพที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง

๔.แผนที่ตั้งร้านยา 

สามารถจัดส่งมาทางไปรษณีย์ ระบุ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้เลย (เนื่องจากไม่ต้องชำระเงิน) 

—————————————————————————————————————–

เอกสารยื่นตรวจ GPP ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 

ร้านขายยาใหม่ (Full GPP เลขที่ใบอนุญาตตั้งแต่ สป.69/2557 ) 


เอกสารคำแนะนำ
   ! โปรดอ่าน !

เซ้งร้าน

 1. กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย กฎกระทรวงฉบับใหม่
 3. เอกสารประกอบการบรรยายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
 4. คำแนะนำร้านใหม่ในการจัดสถานที่และจัดทำป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 5. ประกาศเรื่องแบบคำขอและใบอนุญาต
 6. คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนGPP
 7. แนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม GPP
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2564    (new)
 9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2564    (new)
 10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ พ.ศ.2564    (new)

แบบฟอร์ม

    ขอใหม่

 1. ชุดคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่) (ขย.1) (pdf).
 2. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขายส่งยา) (ขย.4) (pdf).
 3. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย.2) (pdf)  (Word)
 4. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3) (pdf)  (Word)
 5. คำขออนุญาตขายยาส่งแผนปัจจุบัน (ขย4) (pdf)  (Word)
 6. คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขย14) และคำรับรองจากหน่วยงาน (pdf).  (word).
 7. บัญชีการซื้อยา (ขย9) (pdf)  (word)
 8. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (ขย10) (pdf)  (word)
 9. บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย 11) (pdf)  (word)
 10. บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ขย12)
 11. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย. 13) (pdf)  (Word)
 12. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 9
 13. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 10
 14. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่างขย 11  (ปรับปรุงใหม่)  
 15. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่าง ขย 12
 16. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)
 17. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf)  สำหรับผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล
 18. ชุดคำขอนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 19. ชุดคำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (pdf)
 20. ชุดคำของขาย-นำสั่งฯยาแผนโบราณ (pdf) 
 21. แบบแจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  (pdf) 

    คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 1. ชุดคำขอเปลี่ยนเปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการขายยาแผนปัจจุบัน (PDF)
 2. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน  (pdf).
 3. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (PDF)  (word)
 4. ชุดคำขอเปลี่ยนเปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน  (PDF)
 5. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ผลิต-ขาย-นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (PDF)  (word)
 6. ชุดคำขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ-ชื่อร้าน-ชื่อ-สกุล (PDF)
 7. ชุดคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต-ผู้ดำเนินกิจการ  (pdf). 
 8. แบบยกเลิกผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ร้านขายยา,นำเข้ายา,ผลิตยา)
 9. แบบยกเลิกใบอนุญาตด้านยา

 

Presentation1

ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาตผลิต นำสั่งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณสำหรับสัตว์ ส่งรายงาน/บัญชีผ่านระบบออนไลน์ หรือเอกสารในรูปแบบกระดาษให้แก่กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

รายงานการผลิตยา การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2564 (new)