แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านยา

การตรวจ GPP ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ๒๕๖๓

จดหมายแจ้ง ร้านขายยาเก่า เรื่องแนวทางตรวจประเมิน GPP เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (กรณีไม่ได้รับจดหมาย)  CLICK!!  รายละเอียด…

ร้านขายยาเก่า

ดาวน์โหลด เอกสารยื่น >> แบบประเมินตนเอง FULL GPP

ร้านขายยาใหม่ (Full GPP) 

ดาวน์โหลด เอกสารยื่น  >> แบบคำขอตรวจประเมิน  และ >> แบบประเมินตนเอง FULL GPP


เอกสารคำแนะนำ
   ! โปรดอ่าน !

 1. กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย กฎกระทรวงฉบับใหม่
 3. เอกสารประกอบการบรรยายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
 4. คำแนะนำร้านใหม่ในการจัดสถานที่และจัดทำป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 5. ประกาศเรื่องแบบคำขอและใบอนุญาต
 6. คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนGPP
 7. แนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม GPP

แบบฟอร์ม

    ขอใหม่

 1. แบบฟอร์มขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่) (ขย.1) (pdf) 
 2. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขายส่งยา) (ขย.4) (pdf)
 3. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย.2) (pdf)  (Word)
 4. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3) (pdf)  (Word)
 5. คำขออนุญาตขายยาส่งแผนปัจจุบัน (ขย4) (pdf)  (Word)
 6. คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขย14) และคำรับรองจากหน่วยงาน (pdf)  (Word)
 7. บัญชีการซื้อยา (ขย9) (pdf)  (word)
 8. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (ขย10) (pdf)  (word)
 9. บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย 11) (pdf)  (word)
 10. บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ขย12)
 11. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย. 13) (pdf)  (Word)
 12. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 9
 13. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 10
 14. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่างขย 11  (ปรับปรุงใหม่)  
 15. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่าง ขย 12
 16. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)
 17. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf)  สำหรับผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล
 18. ชุดคำขอนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 19. ชุดคำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (pdf)
 20. ชุดคำของขาย-นำสั่งฯยาแผนโบราณ (pdf)        

    คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 1. ชุดคำขอเปลี่ยนเปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ .(PDF).
 2. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (PDF)
 3. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (PDF)  (word)
 4. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ผลิต-ขาย-นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (PDF)  (word)
 5. ชุดคำขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ-ชื่อร้าน-ชื่อ-สกุล (PDF)
 6. ชุดคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต-ผู้ดำเนินกิจการ  (PDF)
 7. แบบยกเลิกผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ร้านขายยา,นำเข้ายา,ผลิตยา)
 8. แบบยกเลิกใบอนุญาตด้านยา