แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านยา

การตรวจประเมิน GPP สำหรับร้านยา

เอกสารยื่นตรวจ GPP ประกอบพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 


ประชาสัมพันธ์

 1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2566 
 2. ​กำหนดการอบรมการใช้งานระบบสถานที่ด้านยา สำหรับผู้ประกอบการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมออนไลน์ 

เอกสารคำแนะนำ   ! โปรดอ่าน !

 • สามารถยื่นแบบแปลนแผนผังร้านยา ให้เจ้าหน้าพิจารณาก่อน builtin ร้านยาขอใหม่ ผ่านช่องทาง Line official  @fda11
 • การจัดสถานที่ขายยา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
  • ส่วนที่ 1 ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร  : พื้นที่บริเวณให้บริการขายยาโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
  • ส่วนที่ 2 บริเวณให้คำปรึกษาด้านยา :  ต้องเป็นพื้นที่แยกเป็นสัดส่วน และอยู่ติดกับพื้นที่ส่วนที่ 1  ต้องอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งร้านรวมกัน ไม่น้อยกว่า  15 ตารางเมตร) 
  • ส่วนที่ 3 ส่วบริการตนเอง : พื้นที่สำหรับลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยตนเอง

แนะนำป้าย

แนะนำป้าย2

 1. กฎหมายยา  
 2. กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
 3. เอกสารประกอบการบรรยาย กฎกระทรวงฉบับใหม่
 4. เอกสารประกอบการบรรยายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
 5. คำแนะนำร้านใหม่ในการจัดสถานที่และจัดทำป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 6. คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน  GPP
 7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2564   
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2564   
 9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ พ.ศ.2564   
 10. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ข.ย.2
 11. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ข.ย.3
 12. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ข.ย.4

แบบฟอร์ม

    ขอใหม่

 1. ชุดคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่) (ขย.1) (pdf).
 2. ตัวอย่าง การกรอกชุดคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
 3. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขายส่งยา) (ขย.4) (pdf).
 4. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย.2) (pdf)  (Word) (ยกเลิก)
 5. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3) 
 6. คำขออนุญาตขายยาส่งแผนปัจจุบัน (ขย4) (pdf)  (Word)
 7. คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขย14) และคำรับรองจากหน่วยงาน (pdf).  (word).
 8. บัญชีการซื้อยา (ขย9) (pdf)  (word)
 9. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (ขย10) (pdf)  (word)
 10. บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย 11) (pdf)  (word)
 11. บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ขย12)
 12. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย. 13) (pdf)  (Word)
 13. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 9
 14. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 10
 15. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่างขย 11  (ปรับปรุงใหม่)  
 16. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่าง ขย 12
 17. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)
 18. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf)  สำหรับผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล
 19. ชุดคำขอนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 20. ชุดคำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (pdf)   (ยกเลิก)
 21. ชุดคำของขาย-นำสั่งฯยาแผนโบราณ (pdf) 
 22. แบบแจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  (pdf) 

      คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 1. ชุดคำขอ เปลี่ยน / เพิ่ม / ถอน ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  (PDF) 
 2. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน  (pdf).
 3. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (PDF)  (word)
 4. ชุดคำขอเปลี่ยนเปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน  (PDF)
 5. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ผลิต-ขาย-นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (PDF)  (word)
 6. ชุดคำขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ-ชื่อร้าน-ชื่อ-สกุล (PDF)
 7. ชุดคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการ  (pdf). 
 8. แบบยกเลิกผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ร้านขายยา,นำเข้ายา,ผลิตยา)
 9. แบบยกเลิกใบอนุญาตด้านยา

ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาตผลิต นำสั่งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณสำหรับสัตว์ ส่งรายงาน/บัญชีผ่านระบบออนไลน์ หรือเอกสารในรูปแบบกระดาษให้แก่กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

รายละเอียด 
https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/anreport2565.aspx