แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านยา

การสำรวจและเก็บข้อมูลสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามบันได GPP ขั้ันที่ 2 >>คลิก update

การตรวจสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี 2564 สำหรับร้านยาที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 25 มิ.ย. 57 (Full-GPP) >>คลิกupdate


เอกสารคำแนะนำ
   ! โปรดอ่าน !

 1. กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย กฎกระทรวงฉบับใหม่
 3. เอกสารประกอบการบรรยายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
 4. คำแนะนำในการจัดสถานที่และจัดทำป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 5. ประกาศเรื่องแบบคำขอและใบอนุญาต
 6. คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนGPP
 7. แนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม GPP

แบบฟอร์ม

    ขอใหม่

 1. แบบฟอร์มขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่) (ขย.1) (pdf) 
 2. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขายส่งยา) (ขย.4) (pdf)
 3. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย.2) (pdf)  (Word)
 4. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3) (pdf)  (Word)
 5. คำขออนุญาตขายยาส่งแผนปัจจุบัน (ขย4) (pdf)  (Word)
 6. คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขย14) และคำรับรองจากหน่วยงาน (pdf)  (Word)
 7. บัญชีการซื้อยา (ขย9) (pdf)  (word)
 8. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (ขย10) (pdf)  (word)
 9. บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย 11) (pdf)  (word)
 10. บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ขย.12)
 11. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย. 13) (pdf)  (Word)
 12. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 9
 13. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 10
 14. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่างขย 11  (ปรับปรุงใหม่)  
 15. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่าง ขย 12
 16. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)
 17. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf)  สำหรับผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล
 18. ชุดคำขอนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 19. ชุดคำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (pdf)
 20. ชุดคำของขาย-นำสั่งฯยาแผนโบราณ (pdf)        

    คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 1. ชุดคำขอเปลี่ยนเปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (PDF)
 2. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (PDF)
 3. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (PDF)  (word)
 4. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ผลิต-ขาย-นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (PDF)  (word)
 5. คำขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ-ชื่อร้าน-ชื่อ-สกุล (PDF)
 6. แบบยกเลิกผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ(ร้านขายยา,นำเข้ายา,ผลิตยา)
 7. แบบยกเลิกใบอนุญาตด้านยา