แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านยา

 

ต่ออายุใบอนุญาตยา เพื่อใช้ในปี 2566 (New) 

จดหมายแจ้งขอตรวจ GPP ร้านขายยารุ่นเก่า  Click!!

(สำหรับผู้ประกอบการ ร้านขายยารุ่นเก่า เลขที่ใบอนุญาต ต่ำกว่า สป 69/2557 

 ที่ประสงค์จะยื่นขอตรวจ GPP ประจำปี 2565 เพื่อต่ออายุใบอนุญาต) 

 

เอกสารยื่นตรวจ GPP ประกอบพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 


เอกสารคำแนะนำ
   ! โปรดอ่าน !

เซ้งร้าน

 1. กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย กฎกระทรวงฉบับใหม่
 3. เอกสารประกอบการบรรยายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
 4. คำแนะนำร้านใหม่ในการจัดสถานที่และจัดทำป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 5. ประกาศเรื่องแบบคำขอและใบอนุญาต
 6. คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนGPP
 7. แนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม GPP
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2564    
 9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2564    
 10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ พ.ศ.2564    
 11. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ข.ย.2
 12. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ข.ย.3
 13. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ข.ย.4

แบบฟอร์ม

    ขอใหม่

 1. ชุดคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่) (ขย.1) (pdf).
 2. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขายส่งยา) (ขย.4) (pdf).
 3. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย.2) (pdf)  (Word)
 4. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3) (pdf)  (Word)
 5. คำขออนุญาตขายยาส่งแผนปัจจุบัน (ขย4) (pdf)  (Word)
 6. คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขย14) และคำรับรองจากหน่วยงาน (pdf).  (word).
 7. บัญชีการซื้อยา (ขย9) (pdf)  (word)
 8. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (ขย10) (pdf)  (word)
 9. บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย 11) (pdf)  (word)
 10. บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ขย12)
 11. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย. 13) (pdf)  (Word)
 12. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 9
 13. ตัวอย่าง การทำบัญชี  ตัวอย่าง ขย 10
 14. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่างขย 11  (ปรับปรุงใหม่)  
 15. ตัวอย่าง การทำบัญชี ตัวอย่าง ขย 12
 16. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)
 17. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf)  สำหรับผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล
 18. ชุดคำขอนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 19. ชุดคำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (pdf)   (ยกเลิก)
 20. ชุดคำของขาย-นำสั่งฯยาแผนโบราณ (pdf) 
 21. แบบแจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  (pdf) 

    คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 1. ชุดคำขอเปลี่ยนเปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการขายยาแผนปัจจุบัน (PDF)
 2. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน  (pdf).
 3. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (PDF)  (word)
 4. ชุดคำขอเปลี่ยนเปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน  (PDF)
 5. ชุดคำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ผลิต-ขาย-นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (PDF)  (word)
 6. ชุดคำขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ-ชื่อร้าน-ชื่อ-สกุล (PDF)
 7. ชุดคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต-ผู้ดำเนินกิจการ  (pdf). 
 8. แบบยกเลิกผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ร้านขายยา,นำเข้ายา,ผลิตยา)
 9. แบบยกเลิกใบอนุญาตด้านยา

 

ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาตผลิต นำสั่งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณสำหรับสัตว์ ส่งรายงาน/บัญชีผ่านระบบออนไลน์ หรือเอกสารในรูปแบบกระดาษให้แก่กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

รายละเอียด 
https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/anreport2565.aspx