แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุ คลิก

 แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

 1. สรุปเอกสารที่ต้องยื่นและข้อสอบเปิดคลินิก(pdf)
 2. หลักฐานการรับคำขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (word) (pdf)
 3. แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 4. เอกสารเพิ่มกรณีขอเปิดคลินิกไตเทียม (word)
 5. คำขอเปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)
 6. คำขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ (pdf)
 7. ขอเปลี่ยนเวลาทำการคลินิก (pdf)
 8. คำขอโอนกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 9. คำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)
 10. คำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตสถานพยาบาล (pdf)
 11. คำขอเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (word) (pdf)
 12. คำขอลดหรือเพิ่มแผนกบริการสถานพยาบาล (pdf)
 13. คำขอเพิ่มแผนกไตเทียมของโรงพยาบาล (pdf)
 14. คำขอใบแทนใบประกอบกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 15. แบบฟอร์มแจ้งเลิกดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)

 16. แจ้งการเป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการฯ – ยื่นด้วยเอกสาร แบบแจ้ง สพ.อ.๑ ตามประกาศฯ
 17. แจ้งการใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ – ยื่นด้วยเอกสาร แบบแจ้ง สพ.อ.๓ ตามประกาศฯ
 18. แจ้งการใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ เมื่อมีการร้องข้อเพื่อตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล ตามสัญญาประกันสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี – ยื่นด้วยเอกสาร แบบแจ้ง สพ.อ.๔ ตามประกาศฯ ทั้งนี้ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม และรถปฏิบัติการชันสูตร มีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศฯ

  ยกเลิกการ อเปิดคลินิกในโรงงาน (word) และ ขอออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (pdf) ตามประกาศเดิม

 19. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ/ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการฯ/การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการฯ
  1. สพ ๑๑ คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. คำขอชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  3. สพ ๒๐ คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
  4. สพ ๒๓ รายงานประจำปีของสถานพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  5. สพ ๒๔ รายงานประจำปีของสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

 20. การขออนุมัติโฆษณา

แบบตรวจมาตรฐาน

 1. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม  (word) (pdf)
 2. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (pdf)
 3. แบบตรวจอนุญาตคลินิกทันตกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม (word)  (pdf)
 4. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (pdf)
 5. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย (pdf)
 6. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (pdf)
 7. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกแผนไทยประยุกต์ (pdf)
 8. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน (pdf)
 9. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค (pdf)
 10. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก (pdf)
 11. แบบบันทึการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก (pdf)
 12. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกกิจกรรมบำบัด (pdf)
 13. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (pdf)
 14. แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์ (pdf)
 15. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์(pdf)
 16. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกกายภาพบำบัด(pdf)
 17. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (word)   (pdf)
 18. รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล(pdf)
 19. แบบฟอร์มแจ้งเลิกกิจการ (word) (pdf)
 20. คำขอโอนกิจการ (word)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559)
 2. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550)
 3. กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558
 4. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
 5. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับอารยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (รก ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๘๙ง, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)
 7. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร
 8. ประกาศกรมสนับสนนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม
 9. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์