แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

 1. แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุ คลิก
 2. แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 3. ตัวอย่างภาพถ่ายการจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรฐานแบบตรวจอนุญาตคลินิก
  3.1 การจัดเตรียมสถานที่ คลินิกเวชกรรม (pdf)update
  3.2 การจัดเตรียมสถานที่ คลินิกทันตกรรม (เร็วๆนี้)
 4. เอกสารเพิ่มกรณีขอเปิดคลินิกไตเทียม (word)
 5. คำขอเปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)
 6. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
  1. เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (word) (pdf)
  2. เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตฯ (pdf)
  3. เปลี่ยนเลขที่ตั้ง ชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต จังหวัด (ตามที่ทางราชการกำหนด) สพ ๑๐ pdf
  4. เปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ (pdf)
  5. เปลี่ยนแปลง วัน/เวลาเปิดทำการ (pdf)
 7. การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ยื่นด้วยแบบ สพ ๑๖ pdf
  1. ลดหรือเพิ่มแผนกบริการสถานพยาบาลคลินิก (pdf)/คำขอเพิ่มแผนกไตเทียมของโรงพยาบาล (pdf)
  2. ลดหรือเพิ่มจำนวนเตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยในหรือแผนกผู้ป่วยหนัก
  3. ลดหรือเพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด
  4. อื่นๆ
 8. คำขอโอนกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 9. คำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)
 10. คำขอใบแทนใบประกอบกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 11. แบบฟอร์มแจ้งเลิกดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)

  ยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ได้รับการยกเว้น ตามพระราชบัญญัติ

 12. สพ อ ๑ แจ้งการเป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคล ฯลฯ ตามกฎหมายฯ
 13. สพ อ ๓ แจ้งการใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์
 14. สพ.อ ๔ แจ้งการใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ เมื่อมีการร้องข้อเพื่อตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล ตามสัญญาประกันสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี
 15. หลักฐานการรับคำขอ แจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลในโรงงาน

  ยกเลิกการ อเปิดคลินิกในโรงงาน (word) และ ขอออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (pdf) ตามประกาศเดิม

 16. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ/ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการฯ/การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการฯ
  1. สพ ๑๑ คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. คำขอชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  3. สพ ๒๐ คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
  4. สพ ๒๓ รายงานประจำปีของสถานพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  5. สพ ๒๔ รายงานประจำปีของสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

 17. การขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

 1. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม  (word) (pdf)
 2. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (pdf)
 3. แบบตรวจอนุญาตคลินิกทันตกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม (word)  (pdf)
 4. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (pdf)
 5. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย (pdf)
 6. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (pdf)
 7. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกแผนไทยประยุกต์ (pdf)
 8. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน (pdf)
 9. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค (pdf)
 10. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก (pdf)
 11. แบบบันทึการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก (pdf)
 12. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกกิจกรรมบำบัด (pdf)
 13. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (pdf)
 14. แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์ (pdf)
 15. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์(pdf)
 16. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกกายภาพบำบัด(pdf)
 17. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (word)   (pdf)
 18. รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล(pdf)
 19. แบบฟอร์มแจ้งเลิกกิจการ (word) (pdf)
 20. คำขอโอนกิจการ (word)
 21. แบบตรวจมาตรฐานคลินิกเพื่อการเฝ้าระวัง (ภายหลังได้รับอนุญาต) update
  1. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกายอุปกรณ์แก้ไข
  2. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  3. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  4. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกิจกรรมบำบัด
  5. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกจิตวิทยา
  6. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกทันตกรรมแก้ไข
  7. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
  8. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเทคนิคการแพทย์
  9. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกรังสี
  10. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเวชกรรม
  11. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกสื่อความหมาย
  12. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-การแพทย์แผนไทยประยุกต์ไทย
  13. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกายภาพบำบัด
  14. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
  15. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย
  16. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยด้านนวดไทย
  17. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยเวชกรรมไทย
  18. บันทึกมาตรฐานไตเทียม-ประจำปี

แบบคำขอสถานพยาบาล (สพ.) สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ฺBureau of Sanatorium and Art of Healing)

  1. แบบการตรวจมาตรฐานการบริการ ลักษณะ และการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการด้านเวชกรรม
  3. แบบการตรวจประเมินดด้านการบริการด้านทันตกรรม
  4. แบบการตรวจประเมินบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  5. แบบการตรวจประเมินด้านบริการเภสัชกรรม
  6. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการเทคนิคการแพทย์
  7. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการทางรังสีวิทยา
  8. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการกายภาพบําบัด
  9. แบบการตรวจประเมินด้านเครื่องมือและการจัดการ
  10. แบบการตรวจมาตรฐานด้านอาคาร
  11. แบบการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559)
 2. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550)
 3. กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558
 4. กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) 2562
 5. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
 6. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (รก ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๘๙ง, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
 9. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร
 10. ประกาศกรมสนับสนนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม
 11. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์