แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุ คลิก

 แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

 1. สรุปเอกสารที่ต้องยื่นและข้อสอบเปิดคลินิก(pdf)
 2. หลักฐานการรับคำขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (word) (pdf)
 3. แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 4. เอกสารเพิ่มกรณีขอเปิดคลินิกไตเทียม (word)
 5. คำขอเปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)
 6. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
  1. เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (word) (pdf)
  2. เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตฯ (pdf)
  3. เปลี่ยนเลขที่ตั้ง ชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต จังหวัด (ตามที่ทางราชการกำหนด) สพ ๑๐ pdf
  4. เปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ (pdf)
  5. เปลี่ยนแปลง วัน/เวลาเปิดทำการ (pdf)
 7. การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ยื่นด้วยแบบ สพ ๑๖ pdf
  1. ลดหรือเพิ่มแผนกบริการสถานพยาบาลคลินิก (pdf)/คำขอเพิ่มแผนกไตเทียมของโรงพยาบาล (pdf)
  2. ลดหรือเพิ่มจำนวนเตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยในหรือแผนกผู้ป่วยหนัก
  3. ลดหรือเพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด
  4. อื่นๆ
 8. คำขอโอนกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 9. คำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)
 10. คำขอใบแทนใบประกอบกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 11. แบบฟอร์มแจ้งเลิกดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)

 12. แจ้งการเป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคล ฯลฯ ตามกฎหมายฯ – ยื่นด้วยเอกสาร แบบแจ้ง สพ.อ.๑ ตามประกาศฯ
 13. แจ้งการใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ – ยื่นด้วยเอกสาร แบบแจ้ง สพ.อ.๓ ตามประกาศฯ
 14. แจ้งการใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ เมื่อมีการร้องข้อเพื่อตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล ตามสัญญาประกันสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี – ยื่นด้วยเอกสาร แบบแจ้ง สพ.อ.๔ ตามประกาศฯ ทั้งนี้ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม และรถปฏิบัติการชันสูตร มีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศฯ

  ยกเลิกการ อเปิดคลินิกในโรงงาน (word) และ ขอออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (pdf) ตามประกาศเดิม

 15. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ/ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการฯ/การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการฯ
  1. สพ ๑๑ คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. คำขอชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  3. สพ ๒๐ คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
  4. สพ ๒๓ รายงานประจำปีของสถานพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  5. สพ ๒๔ รายงานประจำปีของสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

 16. การขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

แบบตรวจมาตรฐาน

 1. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม  (word) (pdf)
 2. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (pdf)
 3. แบบตรวจอนุญาตคลินิกทันตกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม (word)  (pdf)
 4. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (pdf)
 5. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย (pdf)
 6. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (pdf)
 7. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกแผนไทยประยุกต์ (pdf)
 8. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน (pdf)
 9. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค (pdf)
 10. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก (pdf)
 11. แบบบันทึการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก (pdf)
 12. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกกิจกรรมบำบัด (pdf)
 13. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (pdf)
 14. แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์ (pdf)
 15. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์(pdf)
 16. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกกายภาพบำบัด(pdf)
 17. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (word)   (pdf)
 18. รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล(pdf)
 19. แบบฟอร์มแจ้งเลิกกิจการ (word) (pdf)
 20. คำขอโอนกิจการ (word)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559)
 2. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550)
 3. กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558
 4. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
 5. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (รก ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๘๙ง, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)
 7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
 8. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร
 9. ประกาศกรมสนับสนนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม
 10. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์