งานสถานพยาบาล

แบบฟอร์มพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

 1. แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 2. ตัวอย่างภาพถ่ายการจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรฐานแบบตรวจอนุญาตคลินิก
  2.1 ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ คลินิกเวชกรรม (PDF)
  2.2 ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ คลินิกกายภาพบำบัด (PDF)
  2.3 ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ คลินิกทันตกรรม (PDF)
 3. เอกสารเพิ่มกรณีขอเปิดคลินิกไตเทียม (word)
 4. คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (word)
 5. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตฯ
  1. เปลี่ยนชื่อคลินิก (word)  
  2. เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (word)
  3. เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (word)
  4. เปลี่ยนเลขที่ตั้ง ชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต จังหวัด (ตามที่ทางราชการกำหนด) (pdf)
  5. เปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ (pdf)
  6. เปลี่ยนแปลง วัน/เวลาเปิดทำการ (word)
 6. การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือลักษณะของสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
  1. การลดหรือเพิ่มแผนกบริการ/เตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยในหรือแผนกผู้ป่วยหนัก
  2. การลดหรือเพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด
  3. การเปลี่ยนลักษณะของสถานพยาบาลจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว
  4. การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่/การดัดแปลงอาคาร
   *ให้ยื่นคำขอแบบ สพ. 16 (word)
 7. คำขอใบแทน
  7.1 คำขอใบแทน ใบอนุญาตให้ดำเนินการของสถานพยาบาล (word)
  7.2 คำขอใบแทน ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือ ขอใบแทนสมุดทะเบียน (word)
 8. แบบฟอร์มแจ้งเลิก
  8.1 แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (word)
  8.2 แจ้งเลิกเป็นผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (word)
  8.3 แจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (word)
 9. คำขอโอนกิจการสถานพยาบาล (word)
 10. หนังสือมอบอำนาจ (word)

ระบบบริการการแพทย์ทางไกลในสถานพยาบาล (Tele-Medicine)update

 1. ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการฯ ตามแบบ สพ 16 ประกอบ ยื่นเพิ่มผู้ประกอบวิชาชีพตามแบบ สพ 6
 2. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
 3. แนวทางการยื่นคำขอ
 4. ประกาศกระทรวงฯ มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานพยาบาล ให้บริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 update


สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(ห้องพยาบาลในโรงงาน, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่)

 1. แจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลในโรงงาน (สพ.อ.1) (word)
 2. แจ้งการใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ (สพ.อ.3) (pdf)
 3. แจ้งสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมาย ออกให้บริการฯเป็นการชั่วคราว เพื่อการตรวจดูแลสุขภาพฯ (สพ.อ.4) (word)
 4. หลักฐานการรับคำขออนุญาตสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมาย ออกไปให้บริการคัดกรอง การควบคุม การป้องกัน การรักษาพยาบาล หรือการฟื้นฟูสุขภาพ อันเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคระบาด ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ (สพ.อ.5) (word)

   


  แบบฟอร์มคำขอต่ออายุฯ

 5. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ/ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการฯ/การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการฯ
  ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (ทุกปี)
  1. คลินิก (คลิก)
  2. โรงพยาบาลเอกชน (คลิก)

  ต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล (ทุก 2 ปี)

  1. คลินิก (คลิก)
  2. โรงพยาบาลเอกชน (คลิก)

  ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (ทุก 10 ปี)

  1. คลินิก (คลิก)
  2. โรงพยาบาลเอกชน

   การขออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาล


แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

 1. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม  (word) (pdf)
 2. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (pdf)
 3. แบบตรวจอนุญาตคลินิกทันตกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม (word)  (pdf)
 4. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (pdf)
 5. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย (pdf)
 6. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (pdf)
 7. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกแผนไทยประยุกต์ (pdf)
 8. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน (pdf)
 9. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค (pdf)
 10. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก (pdf)
 11. แบบบันทึการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก (pdf)
 12. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกกิจกรรมบำบัด (pdf)
 13. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (pdf)
 14. แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์ (pdf)
 15. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์(pdf)
 16. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกกายภาพบำบัด (pdf)
 17. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (word)   (pdf)
 18. รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล(pdf)
 19. แบบตรวจมาตรฐานคลินิกเพื่อการเฝ้าระวัง (ภายหลังได้รับอนุญาต) update
  1. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกายอุปกรณ์แก้ไข
  2. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  3. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  4. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกิจกรรมบำบัด
  5. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกจิตวิทยา
  6. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกทันตกรรมแก้ไข
  7. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
  8. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเทคนิคการแพทย์
  9. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกรังสี
  10. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเวชกรรม
  11. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกสื่อความหมาย
  12. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-การแพทย์แผนไทยประยุกต์ไทย
  13. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกายภาพบำบัด
  14. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
  15. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย
  16. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยด้านนวดไทย
  17. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยเวชกรรมไทย
  18. บันทึกมาตรฐานไตเทียม-ประจำปี

แบบคำขอสถานพยาบาล (สพ.) สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ฺBureau of Sanatorium and Art of Healing)

  1. แบบการตรวจมาตรฐานการบริการ ลักษณะ และการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการด้านเวชกรรม
  3. แบบการตรวจประเมินดด้านการบริการด้านทันตกรรม
  4. แบบการตรวจประเมินบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  5. แบบการตรวจประเมินด้านบริการเภสัชกรรม
  6. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการเทคนิคการแพทย์
  7. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการทางรังสีวิทยา
  8. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการกายภาพบําบัด
  9. แบบการตรวจประเมินด้านเครื่องมือและการจัดการ
  10. แบบการตรวจมาตรฐานด้านอาคาร
  11. แบบการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559)
 2. พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564