งดรับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดของผู้ใช้วุฒิบัตรที่ออกโดยสมาคมแพทย์แผนไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหนังสือแจ้งให้งดรับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด ผู้ที่ใช้วุฒิบัตรจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยทุกหลักสูตรประกอบการยื่นคำขอรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ (คลิก)

เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการขอร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้มีการมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ 

 

แจ้งกำหนดการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี2561

          ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

          สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

          สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามพรบ.อาหารและยา(รวมวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสถานที่ขายยา)จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รายละเอียดคลิก) โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “”กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ”” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท (คลิก)

 

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี2561

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี2561

กำหนดการ

1. รับสมัครสอบวันที่ 12 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม2561 

3. สอบ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 ณ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. ประกาศผลสอบวันที่ 17 กันยายน 2561 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ได้ที่ http://www.mrd.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

          ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง ที่ไม่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อให้แจ้งยกเลิกตามแบบฟอร์มการแจ้งยกเลิกพร้อมเอกสารประกอบโดยเร็วที่สุด (รายละเอียดคลิก)  

          ผู้ประกอบการที่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อให้ปรับปรุงสถานที่ตามแบบตรวจประเมินสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง (รายเก่า) และติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนัดตรวจสถานที่ภายใน 31 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดคลิก)

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางที่ได้รับเลขจดแจ้งผ่านระบบ E-lo ให้ทำการถ่ายโอนข้อมูลภายในวันที่ 8 ก.ย. 61

แจ้งผู้ประกอบที่ประสงค์จะผลิตเพื่อขาย /นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง และต้องการคงใบรับจดแจ้งเดิมเอาไว้” ทำการถ่ายโอนข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ (คลิก)

แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในวันที่ 3 เมษายน 2561

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรปราการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในวันที่ 3 เมษายน 2561
กำหนดการประชุมมีดังนี้
12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
13.00 น. พิธีเปิดการประชุม
13.30 น. บรรยาย เรื่องแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามเกณฑ์ GPP
14.45 น. บรรยาย เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา

สถานที่จัดประชุม หอประชุมศูนย์เยาวชน เทศบาลนครสมุทรปราการ