แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในวันที่ 3 เมษายน 2561

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรปราการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในวันที่ 3 เมษายน 2561
กำหนดการประชุมมีดังนี้
12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
13.00 น. พิธีเปิดการประชุม
13.30 น. บรรยาย เรื่องแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามเกณฑ์ GPP
14.45 น. บรรยาย เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา

สถานที่จัดประชุม หอประชุมศูนย์เยาวชน เทศบาลนครสมุทรปราการ

 

 

ประชาสัมพันธ์ตารางบริการให้คำปรึกษางานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดตารางเจ้าหน้าที่ให้บริการรับคำปรึกษางานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามตารางด้านล่าง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเดินทางมารับคำปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ

ตารางออกให้คำปรึกษา

อนึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดราชการอื่น อาทิ ประชุม อบรม จะมีเจ้าหน้าที่อื่นให้บริการตอบคำถามเบื้องต้นได้

แจ้งประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมายดังกล่าว (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้ยื่นคําขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง ที่ยื่นคําขอผ่านระบบ E-submission ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.60
ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 1. ผู้ยื่นคําขออนุญาตด้านเครื่องสำอางที่ยื่นคําขอผ่านระบบ E-submission ตั้งแต่วันที่
  4 ก.ย.60 เป็นต้นไป ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (คลิก)

  ผู้ยื่นคําขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น (ยา อาหาร วัตถุอันตราย) ที่ยื่นคําขอ
  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission
  ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.60 ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 2. ผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านยา ที่ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่
  4 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิก)
 3. ผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ที่ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิก)
 4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย ที่ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิก)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบความรู้สาขาการแพทย์แผนจีน  ซึ่งผู้มีคุณสมบัติและความรู้ในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  มาตรา 32 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  และมาตรา 33(7) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และคุณสมบัติอื่นตรงตามที่กำหนดไว้  โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. การสมัครสอบ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนพร้อมเอกสารประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 1,050 บาท  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 25 สิงหาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารประกอบ 1) (เอกสารประกอบ 2)
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560
 3. สอบวันที่ 19 -21 กันยายน 2560 ณ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 4. ประกาศผลสอบวันที่ 6 ตุลาคม 2560
  (รายละเอียดคลิก)