kbs-covid2-2
แนวทางการให้บริการในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
Covid – 19)

 1. การขอรับคำปรึกษาแทนการเข้าพบเจ้าหน้าที่ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.1 ทางโทรศัพท์ : 02 389 5980 ต่อ 106,107 และ 109

1.2 Line official : @riv2875q

1.3 VDO Call ผ่าน Line ID
แอดไลน์จากการค้นผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ 085 980 4197 

ทั้งนี้ งดการให้บริการโดยการพบเจ้าหน้าที่โดยตรง

 1. การยื่นเอกสาร/คำร้อง

2.1 ให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารตาม Check-list ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

2.2 ผู้ประกอบการสแกนเอกสารหรือส่งเป็น Electronic file มาในรูปแบบ PDF file หรือ JPG file

2.3 ส่งเอกสารทั้งหมดโดยช่องทางดังนี้

Email : kbs.spko@gmail.com

2.4 การยื่นเอกสารตัวจริงจะต้องนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดังนี้

2.4.1 ยื่นเอกสารผ่านทางกล่องรับเอกสารที่หน้าห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการใส่ซองเอกสารที่เตรียมไว้ให้และกรอกข้อมูลหน้าซองให้ครบถ้วน

2.4.2 ส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 19 ซอย 35 อัศวนนท์ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2.4.3 นำเอกสารตัวจริงทั้งหมดมายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับใบอนุญาตและชำระเงิน
ค่าคำขอหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 1. การชำระเงินค่าคำขอและค่าใบอนุญาต

3.1 ค่าคำขอ เมื่อผู้ประกอบการทำการยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้อง
และออกใบสั่งชำระเงินค่าคำขอให้ โดยผู้ประกอบการสามารถมาชำระเงินค่าคำขอด้วยเงินสดได้ในวันที่มารับใบอนุญาต

3.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ผู้ประกอบการชำระด้วยเงินสดก่อนที่จะรับใบอนุญาต โดยมาชำระในวันที่รับใบอนุญาต

 1. การตรวจสอบสถานที่ประกอบการ

4.1 ให้ผู้ประกอบการส่งภาพถ่ายหรือ VDO Clip สถานที่ประกอบการให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทาง E-mail : kbs.spko@gmail.com หรือ Line ID : 085 980 4197

4.2 เจ้าหน้าที่จะทำการนัดผู้ประกอบการเพื่อ VDO Call ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์
(Line ID : 085 980 4197) เพื่อตรวจสอบสถานที่ประกอบการ และจะต้องมาลงลายมือชื่อในวันที่มารับใบอนุญาต

4.3 ถ้าหากเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการ เจ้าหน้าที่จะทำการนัดตรวจสถานที่จริงอีกครั้ง

 1. เมื่อตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์เอกสารเพื่อเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการลงนามอนุมัติ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

30  มีนาคม  2563

 

การยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อต่ออายุใบอนุญาตอาหาร ประจำปี2563 update

– การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุ ประจำปี 2563 

– การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต อ.2 เป็น สบ.1/1 (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน) 

1515551

การสำรวจและเก็บข้อมูลสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามบันได GPP ขั้ันที่ 2 >>คลิก update

การตรวจสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี 2564 สำหรับร้านยาที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 25 มิ.ย. 57 (Full GPP) >>คลิกupdate

Auto e-Permission

การพิจารณาอนุญาตด้วยระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e-Permission) กับผลิตภัณฑ์อาหารความเสี่ยงต่ำ

66666

1. การขอเลขสารบบอาหารผ่าน e-submission

2. เอกสารสำหรับอนุญาติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

3. ขั้นตอนและใบตรวจรับคำขอเปิดสิทธิ์ E-sub เครื่องสำอาง – SOP

4. แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตฯ ประจำปี 2564 update

ระเบียบการยื่นคำขอรับเลขสารบบอาหาร

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 บังคับใช้ในวันที่ 27 ต.ค. 62  (คลิก)

ให้มีการยื่นคำขอเลขสารบบผ่านระบบ e-submission ในทุกผลิตภัณฑ์ แต่ อย. ยังไม่ได้เปิดระบบการยื่นคำขอ อ.17 สบ.5 ให้ทางภูมิภาค จึงขอให้ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง สบ.5 และ อ.17 เป็นกระดาษตามเดิมไปพลางก่อน เอกสารประกอบ <<คลิก>>

>>>>สรุป<<<<<<<
อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ผ่านการตรวจสถานที่ตามเกณฑ์ GMP/Primary GMP แล้ว

อาทิ ลูกอม เนย ขนมปัง อาหารพร้อมบริโภคทันที ชา กาแฟแท้ฯลฯ
ให้ยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission ซึ่งเป็นการยื่น สบ.7
***.ต้องการยื่น สบ.7 ผ่านระบบ E-submision คลิก***

        กาแฟผสม, เครื่องดื่มเกลือแร่, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม,ไอศกรีม,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยื่นแบบ สบ.5 เป็นกระดาษ

อาหารควบคุมเฉพาะ อาทิ วัตถุเจือปนอาหาร (แบ่งบรรจุ) ยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับ อ.17 เป็นกระดาษ

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

          ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง ที่ไม่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อให้แจ้งยกเลิกตามแบบฟอร์มการแจ้งยกเลิกพร้อมเอกสารประกอบโดยเร็วที่สุด (รายละเอียดคลิก)  

          ผู้ประกอบการที่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อให้ปรับปรุงสถานที่ตามแบบตรวจประเมินสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง (รายเก่า) และติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนัดตรวจสถานที่ภายใน 31 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดคลิก)

ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้ยื่นคําขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง ที่ยื่นคําขอผ่านระบบ E-submission ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.60
ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 1. ผู้ยื่นคําขออนุญาตด้านเครื่องสำอางที่ยื่นคําขอผ่านระบบ E-submission ตั้งแต่วันที่
  4 ก.ย.60 เป็นต้นไป ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (คลิก)

  ผู้ยื่นคําขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น (ยา อาหาร วัตถุอันตราย) ที่ยื่นคําขอ
  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission
  ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.60 ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 2. ผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านยา ที่ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่
  4 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิก)
 3. ผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ที่ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิก)
 4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย ที่ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิก)