แบบฟอร์มขอรับวัคซีน Moderna ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ เดือนมิถุนายน

กรุณาเลือกลงทะเบียนในวันที่ท่านสะดวก
โดยสามารถเลือกลงทะเบียนท่านละ 1 วัน
*เว้นระยะห่างจากวัคซีนป้องกันโควิดเข็มล่าสุดอย่างน้อย 4 เดือน*
จำกัดจำนวนไม่เกิน 500 ท่าน/วัน (Update 23 มิถุนายน 65)

 1. วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 2. วันที่ 2 มิถุนายน 2565
 3. วันที่ 8 มิถุนายน 2565
 4. วันที่ 9 มิถุนายน 2565
 5. วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 6. วันที่ 16 มิถุนายน 2565
 7. วันที่ 22 มิถุนายน 2565
 8. วันที่ 23 มิถุนายน 2565
 9. วันที่ 29 มิถุนายน 2565
 10. วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 11. วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)
 12. วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)
 13. วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)