การขออนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ผ่านระบบ e-submission


***แจ้งการต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ ประจำปี พ.ศ. 2566***

>>คลิกที่นี่<<


ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการใช้งาน (คู่มือ)

2. สมัคร OPEN ID กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อขอรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบ e-submission (คู่มือ)

3. ยื่นเอกสารเพื่อจัดทำข้อมูลตั้งต้นสถานที่ ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สมุทรปราการ (ยกเว้น กรณีต่ออายุ/แก้ไข/ย้าย/ขอใบแทน หากมีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission แล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อยื่นคำขอได้เลย)
___3.1 กรณีขอใหม่ : ให้ยื่นเอกสารเพื่อจัดทำข้อมูลตั้งต้น (Master data) จัดเตรียมรายการเอกสารตาม Checklist Master data
___3.2 หนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-submission
______3.2.1 checklist รายการเอกสารขอเปิดสิทธิ์
___ ___3.2.2 แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ กรณีมอบอำนาจ
___ ___3.2.3 แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ กรณีผู้ดำเนินกิจการ/ผู้รับอนุญาต
***เอกสารทั้งหมดก่อนส่งเจ้าหน้าที่ ให้ scan เป็นไฟล์ PDF เก็บไว้สำหรับการยื่นในระบบด้วย**

4. ยื่นคำขอ อัพโหลดเอกสาร และชำระค่าคำขอ ผ่านระบบ e-submission
___4.1 คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ขอใหม่ อ.6
_______4.1.1 checklist เอกสารสำหรับจัดทำ Master data ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-submission
_______4.1.2 คู่มือการยื่นคำขอ (อ.6)
___4.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาต อ.8 (คู่มือ)
___4.3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ส.5 (คู่มือ)
___4.4 คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร อ.10 (คู่มือ)
___4.5 คำขอใบแทนใบอนุญาต อ.9 (คู่มือ)
___4.6 แบบฟอร์มประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) (คู่มือ)
___4.7 การออกใบสั่งชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (คู่มือ)

5. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอผ่านระบบ e-submission หากพบข้อบกพร่องจะส่งคำขอชี้แจง โดยผู้ประกอบการมีเวลาชี้แจงกลับเจ้าหน้าที่ในระยะเวลา 10 วันทำการ

6. เจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอในระบบ e-submission
___6.1 กรณีคำขอ อ.6 (ขอใหม่) และ อ.8 (ต่ออายุ) สถานะคำขอฝั่งผู้ประกอบการจะเปลี่ยนเป็น “รอชำระเงินค่าใบอนุญาต” ก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมได้ เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบถึงจะเปลี่ยนสถานะคำขอเป็น “อนุมัติ”
___6.2 กรณีคำขออื่น สถานะคำขอจะแสดงเป็น “อนุมัติ”

7. หลักฐานการรับใบอนุญาต ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (ไม่ต้องนัดหมาย)
___7.1 ใบอนุญาตฉบับจริง (เพื่อแลกกับใบอนุญาตฉบับใหม่ ยกเว้นกรณีขอใหม่และขอใบแทน)
___7.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าคำขอ/ค่าธรรมเนียม ที่พิมพ์ออกจากระบบ e-submission
___7.3 *เฉพาะกรณีต่ออายุ* เพิ่ม หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ/ผู้ดำเนินกิจการ (ต่างชาติแนบสำเนา work permit และ passport ที่ยังไม่หมดอายุ) และหนังสือรับรองนิติบุคคล


แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบฟอร์มคำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
  2. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
  3. ตัวอย่าง แผนที่-แผนผัง-แบบแปลน-ภาพถ่าย (ภาพสี)
  4. ตัวอย่างการแสดง ป้าย “ประเภทอาหาร”
  5. ข้อกำหนดการแสดงป้าย
  6. แบบฟอร์มอื่นๆของงานอาหาร

คำถามที่พบบ่อย