แบบฟอร์มงานอาหาร

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการ คลิก

การยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ปี2563 update

– การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุ ประจำปี 2563 
– การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต อ.2 เป็น สบ.1/1 (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)


1. แนวทางการยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร

2. ระเบียบการยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร**โปรดอ่านศึกษาเพื่อทำความเข้าใจก่อนการยื่นขออนุญาต** 

3. ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร ***โปรดอ่านศึกษาเพื่อทำความเข้าใจก่อนการยื่นขออนุญาต***

การขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร

A. การยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร กรณีขอใหม่/เพิ่มประเภท/ย้ายสถานที่ผลิตอาหาร/เพิ่มลดสถานที่ผลิตอาหาร/เพิ่มลดเครื่องจักร/ยกเลิกประเภทอาหารที่มีผลกับแบบแปลนและเครื่องจักร
    1. ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีขอใหม่/เพิ่มประเภท/ย้ายสถานที่ผลิตอาหาร/เพิ่มลดสถานที่ผลิตอาหาร/เพิ่มลดเครื่องจักร/ยกเลิกประเภทอาหารที่มีผลกับแบบแปลนและเครื่องจักร 
         1.1 Checklistตรวจสอบการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
         1.2 คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
ตัวอย่าง แผนที่ แผนผัง แบบแปลนสถานที่ผลิตอาหาร update (ข้อ 6 ของแบบคำขอตรวจประเมินสถานที่)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่ (มีค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถานที่ ชำระเมื่อยื่นเอกสาร 3,000บาท)

    3. ออกหนังสือรับรองการตรวจประเมินสถานที่ (Audit Report) ชำระส่วนต่างค่าใช้จ่ายการตรวจสถานที่ตามแรงม้า
    4. ยื่นเอกสารแบบฟอร์มเพื่อขอใหม่ (อ.1)/(สบ.1) หรือ กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ส.4)หรือ สบ.2 กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน (pdf)

B. การยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (ใบอนุญาตผลิตอาหารมีอายุ 3 ปี)
    1.Checklistตรวจสอบการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีต่ออายุ
    2. คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
    3. บันทึกคำให้การสำหรับการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อต่ออายุ

C. ขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีย้าย เพิ่ม เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร
    1. Checklistตรวจสอบการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีย้าย เพิ่ม เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร
    2. คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร

D ยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่)
1. แก้ไขรายการในใบอนุญาตผลิต กรณีเข้าข่ายโรงงาน
1.1 Checklistตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4) (pdf)
1.2 Checklistตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
     1. กรณีแก้ไข ที่อยู่(ไม่ใช่การย้าย) (pdf)
     2. กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย  (pdf) 
     3. กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) (pdf)
     4. กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ดำเนินกิจการ (pdf)
5. กรณี เปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาต (ไม่ใช่การเปลี่ยนตัวบุคคลหรือนิติบุคคล) (pdf)
     6. กรณี ยกเลิกประเภทอาหารที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและแบบแปลนแผนผัง

2. แก้ไขรายการในใบอนุญาตผลิต กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน
    1. Checklistตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง การแก้ไขรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน
    2. กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ
    3. กรณี แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายที่ตั้ง)
    4. กรณี แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร

———————————————————————————

การขอรับใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

 1. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ขอใหม่) (pdf)
 2. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มประเภท) (pdf) 
 3. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 4. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
 5. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  1. กรณีแก้ไขชื่อผู้รับอนุญาต (ไม่ใช่การเปลี่ยนตัวบุคคล) ส.5 
  2. กรณีแก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่การย้าย) ส.5 
  3. กรณีแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ดำเนินกิจการ ส.5 
  4. กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล) ส.5
  5. ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร ส.5
  6. กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร  (pdf)
  7. กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร 
  8. กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย (pdf)  

แบบฟอร์มต่าง ๆ
1. ใบปะหน้า (pdf) (word)
2. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (word)
3. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง (pdf) (word)
4. หนังสือมอบอำนาจ ยื่นเรื่องผ่านระบบ E-submission (pdf) 
5. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่องผ่านระบบE-submissionสำหรับผู้ดำเนินกิจการ(pdf)
6. แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิตอาหาร (pdf)
7. คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร (pdf)
8. คำขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร อ1 (pdf)  (word)
9. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.3 (pdf)  (word)
10. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.4  (pdf) (word)
11. คำขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร อ.5 (pdf) (word)
12. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร ส.4  (pdf)
13. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)
14. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (pdf)
15. แบบบันทึกข้อความกรณียกเลิกประเภทอาหาร (เฉพาะที่ไม่ตรวจสถานที่) (word)
16. แบบบันทึกคำให้การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (word)
18. แบบบันทึกคำให้การต่ออายุ(กรณีไม่มีผลการตรวจสถานที่)
17. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ/เพิ่มประเภทอาหารนำสั่ง อ.6  (pdf) (word)

18. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
19. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำสั่งฯ อ.9  (pdf) (word)

20. คำขอย้ายสถานที่นำเข้า อ.10  (pdf) (word)
21. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ ส.5 (pdf) (word)
22. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นไม่เข้าข่ายโรงงาน
23. คำขอยกเลิกใบอนุญาต/สบ.1/ใบสำคัญต่างๆ
24. คำขอยกเลิกเลขสารบบอาหาร
25. คำร้องขอรับเงินคืน

เมื่อได้รับ ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
สำหรับอาหารกลุ่ม 1 : ควบคุมเฉพาะให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
สำหรับอาหารกลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร
สำหรับอาหารกลุ่ม 3 และอาหารทั่วไปที่ประสงค์จะขอเลขสารบบอาหาร : ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดอาหาร

การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร/แก้ไขเลขสารบบอาหาร 

เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ downloadได้ โปรดคลิก