เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการงานอาหาร

 1. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตอาหาร (ขอใหม่)
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ควรรู้
 3. แบบตรวจGMPอาหาร
 4. แบบตรวจGMPน้ำดื่ม
 5. แบบตรวจGMPอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
 6. คู่มือผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุฉบับการ์ตูน
 7. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี GMP
 8. แบบรายงานสำหรับผู้ประกอบการน้ำดื่ม
  1. บันทึกและรายงานที่ใช้ในการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตส.3(50)
  2. แบบรายงานการล้างย้อน
  3. แบบบันทึกการล้างอุปกรณ์
  4. บันทึกการตรวจสอบหลังล้างถังบรรจุเก่า
  5. แบบรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพการล้าง
  6. บันทึกการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การกรอง
  7. บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการผลิตประจำวัน
  8. บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการผลิตประจำปี
  9. แบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบด้วยชุดทดสอบคลอรีน
  10. รายงานการตรวจคุณภาพน้ำบรรจุขวดหรือถังพร้อมจำหน่าย
  11. บันทึกการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในมือและภาชนะบรรจุด้วย Swab test
  12. บันทึกความสะอาดอาคาร
  13. บันทึกการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลง
  14. รายงานการบรรจุและตรวจสอบหลังบรรจุน้ำดื่ม
  15. รายงานการจำหน่ายน้ำดื่ม