เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการ ขอ อย. สถานที่ผลิตอาหาร

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการงานอาหาร

  1. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตอาหาร (ขอใหม่)   /  ขั้นตอนการอนุญาตนำเข้าอาหาร (ขอใหม่)
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ควรรู้
  3. แบบตรวจGMPอาหาร
  4. แบบตรวจGMPน้ำดื่ม
  5. แบบตรวจGMPอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
  6. คู่มือผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุฉบับการ์ตูน
  7. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี GMP ตามประกาศฯ 420
  8. คู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด update
  9. แบบฟอร์มและตัวอย่างบันทึก ของสถานที่ผลิตอาหาร GMP (ป.420)update
   9.1 บันทึกตรวจรับวัตถุดิบ&บรรจุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) (ตัวอย่าง)
   9.2 บันทึกการชั่ง/ตวง วัตถุดิบ&ส่วนผสม (แบบฟอร์ม) (ตัวอย่าง)
   9.3 บันทึกการผสม (แบบฟอร์ม)  (ตัวอย่าง)
   9.4 บันทึกการฆ่าเชื้อ (แบบฟอร์ม)  (ตัวอย่าง)
   9.5 บันทึกการบรรจุ และ ปริมาณการผลิต (แบบฟอร์ม) (ตัวอย่าง)
   9.6 บันทึกการควบคุมคุณภาพการผลิต (แบบฟอร์ม)  (ตัวอย่าง)
   9.7 บันทึกการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลง (แบบฟอร์ม)  (ตัวอย่าง) 
   9.8 บันทึกการทำความสะอาด สถานที่ผลิต&เครื่องมือเครื่องจักร  (แบบฟอร์ม) (ตัวอย่าง)
   9.9 บันทึกการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (แบบฟอร์ม) (ตัวอย่าง)
   9.10 ตัวอย่างผลวิเคราะห์ และ ผลตรวจสุขภาพ (ตัวอย่าง)
   9.11 ตัวอย่างการกำจัดขยะ (ตัวอย่าง)
   9.12 ตัวอย่างการกำจัดน้ำเสียจากการผลิตอาหาร  (ตัวอย่าง)
  10.  แบบรายงานสำหรับผู้ประกอบการน้ำดื่ม
   1. บันทึกและรายงานที่ใช้ในการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตส.3(50)
   2. แบบรายงานการล้างย้อน
   3. แบบบันทึกการล้างอุปกรณ์
   4. บันทึกการตรวจสอบหลังล้างถังบรรจุเก่า
   5. แบบรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพการล้าง
   6. บันทึกการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
   7. บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวัน
   8. บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์ประจำปี
   9. แบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบด้วยชุดทดสอบคลอรีน
   10. รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มพร้อมจำหน่าย
   11. บันทึกการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ในมือและในภาชนะบรรจุด้วย SWAB TEST
   12. บันทึกการทำความสะอาดสถานที่ผลิตน้ำดื่ม
   13. บันทึกการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลง
   14. รายงานการบรรจุและตรวจสอบหลังบรรจุน้ำดื่ม
   15. รายงานการจำหน่ายน้ำดื่ม
   16. แบบรายงานสำหรับผู้ประกอบการน้ำดื่ม (รูปแบบใหม่)update