การยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อต่ออายุใบอนุญาตอาหาร ประจำปี2563 update

– การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุ ประจำปี 2563 

– การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต อ.2 เป็น สบ.1/1 (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)