kbs-covid2-2
แนวทางการให้บริการในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
Covid – 19)

  1. การขอรับคำปรึกษาแทนการเข้าพบเจ้าหน้าที่ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.1 ทางโทรศัพท์ : 02 389 5980 ต่อ 106,107 และ 109

1.2 Line official : @riv2875q

1.3 VDO Call ผ่าน Line ID
แอดไลน์จากการค้นผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ 085 980 4197 

ทั้งนี้ งดการให้บริการโดยการพบเจ้าหน้าที่โดยตรง

  1. การยื่นเอกสาร/คำร้อง

2.1 ให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารตาม Check-list ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

2.2 ผู้ประกอบการสแกนเอกสารหรือส่งเป็น Electronic file มาในรูปแบบ PDF file หรือ JPG file

2.3 ส่งเอกสารทั้งหมดโดยช่องทางดังนี้

Email : kbs.spko@gmail.com

2.4 การยื่นเอกสารตัวจริงจะต้องนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดังนี้

2.4.1 ยื่นเอกสารผ่านทางกล่องรับเอกสารที่หน้าห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการใส่ซองเอกสารที่เตรียมไว้ให้และกรอกข้อมูลหน้าซองให้ครบถ้วน

2.4.2 ส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 19 ซอย 35 อัศวนนท์ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2.4.3 นำเอกสารตัวจริงทั้งหมดมายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับใบอนุญาตและชำระเงิน
ค่าคำขอหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  1. การชำระเงินค่าคำขอและค่าใบอนุญาต

3.1 ค่าคำขอ เมื่อผู้ประกอบการทำการยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้อง
และออกใบสั่งชำระเงินค่าคำขอให้ โดยผู้ประกอบการสามารถมาชำระเงินค่าคำขอด้วยเงินสดได้ในวันที่มารับใบอนุญาต

3.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ผู้ประกอบการชำระด้วยเงินสดก่อนที่จะรับใบอนุญาต โดยมาชำระในวันที่รับใบอนุญาต

  1. การตรวจสอบสถานที่ประกอบการ

4.1 ให้ผู้ประกอบการส่งภาพถ่ายหรือ VDO Clip สถานที่ประกอบการให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทาง E-mail : kbs.spko@gmail.com หรือ Line ID : 085 980 4197

4.2 เจ้าหน้าที่จะทำการนัดผู้ประกอบการเพื่อ VDO Call ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์
(Line ID : 085 980 4197) เพื่อตรวจสอบสถานที่ประกอบการ และจะต้องมาลงลายมือชื่อในวันที่มารับใบอนุญาต

4.3 ถ้าหากเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการ เจ้าหน้าที่จะทำการนัดตรวจสถานที่จริงอีกครั้ง

  1. เมื่อตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์เอกสารเพื่อเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการลงนามอนุมัติ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

30  มีนาคม  2563