PreFoood เตรียมเวป

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการ 

A การขออนุญาตผลิตอาหาร

***ระเบียบการยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร***  ***โปรดอ่านศึกษาเพื่อทำความเข้าใจก่อนการยื่นขออนุญาต***

ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตอาหาร (ขอใหม่) 

1. ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร

1. การยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร กรณีขอใหม่/เพิ่มประเภท/ย้ายสถานที่ผลิตอาหาร/เพิ่มลดสถานที่ผลิตอาหาร/เพิ่มลดเครื่องจักร/ยกเลิกประเภทอาหารที่มีผลกับแบบแปลนและเครื่องจักร ให้ยื่น “คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร”  
1.1 Checklistตรวจสอบการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
1.2 คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร

2. การยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
2.1 Checklistตรวจสอบการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีต่ออายุ
2.2 คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
2.3 บันทึกคำให้การสำหรับการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อต่ออายุ

3. ขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีย้าย เพิ่ม เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร
3.1 Checklistตรวจสอบการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีย้าย เพิ่ม เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร
3.2 คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร 

——————————————————————————————–
2.ยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่)

2.1 กรณีเข้าข่ายโรงงาน

 1. Checklistตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4) (pdf)
 2. Checklistตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
  1. กรณีแก้ไข ขื่อที่อยู่ (pdf)
  2. กรณี แก้ไข ขื่อผู้ดำเนินกิจการ (pdf) 
  3. กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย (pdf) 
  4. กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) (pdf) 
  5. กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ (pdf)
 1. แบบฟอร์มต่าง ๆ
  1. ใบปะหน้า (pdf)
  2. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf(word)
  3. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง  (word)
  4. หนังสือมอบอำนาจ ยื่นเรื่องผ่านระบบ E-submission (pdf) 
  5. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่องผ่านระบบE-submissionสำหรับผู้ดำเนินกิจการ(pdf)
  6. แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิตอาหาร (pdf)
  7. คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร (pdf)
  8. คำขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร อ1   (pdf)  (word)
  9. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.3
  10. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.4  (pdf) (word)
  11. คำขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร อ5 (pdf) (word)
  12. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร ส.4  (pdf)
  13. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

———————————————————————————————————
2.2 ผลิตอาหารกรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน

 1. Checklistตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง การแก้ไขรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน
  1. กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ 
  2. กรณี แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายที่ตั้ง)
  3. กรณี แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร
 2. แบบฟอร์ม
  1. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) (pdf)  (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
  2. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)  (pdf)
  3. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

B ขั้นตอนการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ(คลิก) – ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

 1. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ขอใหม่) (pdf) (excel)
 2. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มประเภท) (pdf) 
 3. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 4. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
 5. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  1. กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหาร (pdf)
  2. กรณีแก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
  3. กรณีแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ (pdf)
  4. กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล) (pdf)
  5. กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
  6. กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร  (pdf)
  7. กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร
  8. กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
 6. ใบปะหน้า (pdf)
 7. หนังสือมอบอำนาจ  (pdf)  (word)
 8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (word)
 9. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ/เพิ่มประเภทอาหารนำสั่ง อ.6 (pdf) (word)
 10. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (pdf) (word)
 11. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำสั่งฯ อ.9 (pdf) (word)
 12. คำขอย้ายสถานที่นำเข้า อ.10 (pdf) (word)
 13. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ ส.5 (pdf) (word)
 14. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

 


เมื่อได้รับ ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
สำหรับอาหารกลุ่ม 1 : ควบคุมเฉพาะให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
สำหรับอาหารกลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร
สำหรับอาหารกลุ่ม 3 : ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดอาหาร

C การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร/แก้ไขเลขสารบบอาหาร คลิก

 เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ downloadได้ โปรดคลิก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s